සිංහල
English
Contact
Thursday 4th June 2020    
கொரோனாவை காரணமாக வைத்து கம்பனிகள் தொழிலாளர்களுக்கு சம்பளம் வழங்குவதில்லை – தொ. போ. மத்திய நிலையம் « Lanka Views

கொரோனாவை காரணமாக வைத்து கம்பனிகள் தொழிலாளர்களுக்கு சம்பளம் வழங்குவதில்லை – தொ. போ. மத்திய நிலையம்நாட்டின் தற்போதைய சூழ்நிலையைப் பயன்படுத்தி ஊழியர்களுக்ககான சம்பளததை நிறுத்தியுள்ள கம்பனிகள், ஊழியர்களை வௌியேற்றும் நடவடிக்கையிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றன.

எந்த நிலையிலும் தொழிலாளரகளுக்கு சம்பளம் வழங்காமலிருக்க முடியாது. தொழிலாளர்களை வேலையிலிருந்த வௌியேற்றவும் முடியாதென அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்தவுடன் சமீபத்தில் நடத்திய பேச்சுவார்த்தைகளின்போது இணக்கம் காணப்பட்டது. ஆனாலும், சம்பளம் மறுக்கப்படுவதும், வேலையிலிருந்து வௌியேற்றப்படுவதும் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது.

தொற்று நோய்குள் மறைந்து மேற்கொள்ளப்படும்  சம்பளம் மறுக்கப்படுதல், வேலையிலிருந்து வௌியேற்றப்படுதல் போன்றவற்றிற்கு எதிராக தொழிலாளர் போராட்ட மத்திய நிலையம், இன்று நாராஹேன்பிட்டியில் அமைந்துள்ள தொழில் திணைக்களித்தில் கவனத்திற்கு கொண்டுவந்துள்ளது.

மேற்படி பிரச்சினைகள் சம்பந்தமாக இதற்கு முன்பு எழுத்து மூலமும், வாய்மூலமும் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக தொழிலாளர் போராட்ட மத்தியநிலையத்தின் அமைப்புச் செயலாளர் துமிந்த நாகமுவ கூறினார். இது விடயத்தில் எதிர்வரும் சில நாட்களுக்குள் நீதி கிடைக்கவில்லையென்றால் தொடர்ச்சியான எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகளில் இறங்கவிருப்பதாகவும் அவர் கூறினார்.

 
Related News