සිංහල
English
Contact
Thursday 4th June 2020    
கொரோனா உலகிலிருந்து அகலாது! மக்கள் அதனுடன் வாழப் பழகிக் கொள்ள வேண்டும் – WHO « Lanka Views

கொரோனா உலகிலிருந்து அகலாது! மக்கள் அதனுடன் வாழப் பழகிக் கொள்ள வேண்டும் – WHOஉலகில் பல்வேறு நெருக்கடிகளை உறுவாக்கிய கொரோனா வைரஸ் அல்லது Covid 19 வைரஸானது உலகிலிருந்து அகலாதெனவும்,  உலக மக்கள் அதனோடு வாழப் பழகிக் கொள்ள வேண்டுமெனவும் உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரித்துள்ளது.

புதிய கொரோனா வைரஸ் காரணமாக உலகம் பூராவும் இறப்புகள் 3 லட்சத்தையும் கடந்துக்  கொண்டிருக்கும் நிலையிலேயே உலச சுகாதார அமைப்பு இந்த எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளது.

நியூசிலாந்தின் ஜெனீவாவில் நடைபெற்ற ஊடகச் சந்திப்பொன்றின் போது பேசிய உலக சுகாதார அமைப்பின் அவசர அனர்த்த நடவடிக்கைகளுக்குப் பொறுப்பான பணிப்பாளர் மருத்துவர் மைக்கல் ரயன் “புதிய கொரோனா வைரஸும் ஏனைய வைரஸ்களைப் போன்றே எங்கள் மத்தியில் உலவும்.  ஆகவே. நாம் அந்த வைரஸோடு வாழப் பழகிக் கொள்ள வேண்டும்” என்று  கூறியுள்ளார்.

எச்.ஐ.வி. வைரஸ் எங்களிடமிருந்து விலகிச் செல்லவில்லை. என்றாலும் நாம் அதனோடு வாழ பழகிக் கொண்டுள்ளோம். எனவும் அவர் மேலும் கூறியுள்ளார்.

‘கோவிட் 19’ வைரஸை கட்டுப்படுத்த மிகவும் கஷ்டப்பட வேண்டி வரும். வைரஸுக்கு ஊசி மருந்தையோ அல்லது வேறு மருந்தொன்றையோ கண்டுபிடிப்பதற்கான நடவடிக்கைள் படுவேகமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. என்றாலும்,  உலகிலிருந்து என்றென்றும் விலகிச் சென்று விடாது. எய்ட்ஸ் நோயை உருவாக்கும் எச்.ஐ.வி. வைரஸைப் போன்று கோவிட் 19ம் சமூகத்தில் நிலைக்கும். அது மாத்திரமல்ல, காலத்திற்குக் காலம் அது தொற்று நோய் நிலைமை வரை வளரக் கூடும். வைரஸிலிருந்த பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டுமாயின் நாம் சிறந்த சுகாதார பழக்கங்களை கையாள வேண்டும்” எனவும் மருத்துவர் மைகல் ரயன் மேலும் குறிப்பிட்டார்.

தற்போது, ‘கோவிட் வைரஸை ஒழித்துக் கட்டும் நோக்கில் அமெரிக்கா, ஜெர்மனி, பிரிட்டன், பிரான்ஸ், அவுஸ்திரேலியா, வியட்நாம் மற்றும் இந்தியா உட்பட நாடுகள் அதற்கான ஊசி மருந்தை தயாரிக்கும் பணியில் இறங்கியுள்ளன.

100 வகையான மருந்துகள் தயாரிக்கப்படுவதாகவும், அவற்றில் 87 வகைகள் மீது நம்பிக்கை வைக்க முடியுமெனவும்  உலக சுகாதார அமைப்பு சுட்டிக்காட்டுகிறது.
Related News