සිංහල
English
Contact
Thursday 16th July 2020    
கொரோனா தொற்றிய இராணுவ அதிகாரியின் வீட்டை சுற்றியுள்ள பகுதிகள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டன! « Lanka Views

கொரோனா தொற்றிய இராணுவ அதிகாரியின் வீட்டை சுற்றியுள்ள பகுதிகள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டன!ஒரு இராணுவ அதிகாரிக்கு கொரோனா தொற்றியுள்ளமையினால் அவரது இருப்பிடமான ஹொரண கந்தன பிரதேசத்தில் சில இடங்களை தனிமைப்படுத்த சுகாதாரத் துறை நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

வௌிநாட்டிலிருந்து வரும் இலங்கையர்களை தனிமைப்படுத்தலுக்கு நடவடிக்கை எடுத்த இந்த இராணுவ அதிகாரி பணியிலிருந்தபோது அவருக்கு கோவிட் -19 தொற்றியிருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. அதற்கமைய அவரது குடும்ப உறுப்பினர்கள் தனிமைப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டதுடன், அவர் வசிக்கும் பிரதேசத்திலும் தனிமைப்படுத்தல் நடவடிக்கைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் தெரிய வருகிறது.
Related News