සිංහල
English
Contact
Tuesday 15th June 2021    
கொரோனா நோயாளர்கள் அதிகரிப்பு! வைத்தியசாலைகளில் இடவசதி போதாத நிலை! « Lanka Views

கொரோனா நோயாளர்கள் அதிகரிப்பு! வைத்தியசாலைகளில் இடவசதி போதாத நிலை!இலங்கையில் கொரோனா நோயாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதுடன் ஒக்ஸிஜன் தேவையும் அதிகரிப்பதாக தகவல்கள் கூறுகின்றன.

களுபோவில  வைத்தியசாலையின் பிரதிப் பணிப்பாளர் விசேட வைத்திய நிபுணர் மருத்துவர் முதித பெரேரா கூறுதற்கேற்ப அந்த வைத்தியசாலையின் கோவிட் சிகிச்சைப் பிரிவு கோவிட் நோயாளிகளினால் நிரம்பியுள்ளதுடன், வைத்தியசாலையில் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவும் கோவிட் நோயாளிகளினால் நிரம்பியுள்ளதாகத் தெரிகிறது.

தவிரவும் களுபோவில வைத்தியசாலையின் அதிகாரிகள் எதிர்கொண்டுள்ள பாரதூரமான பிரச்சினையானது, மூச்சுத் தினறல் ஏற்படும் பட்சத்தில் நோயாளர்களுக்குத் தேவையான ஒக்ஸிஜனை பெற்றுக் கொள்ள முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதுதான். 150 சிலின்டர் ஒக்ஸிஜன் நாளாந்தம் தேவைப்படுவதுடன், தற்போதைய நிலையில் 80 சிலின்டர்களே கைவசம் இருப்பதாக ‘அருண’ பத்திரிகை செய்தி வௌியிட்டுள்ளது. சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்படும் கொரோனா நோயாளர்களில் அநேகமானோருக்கு சுவாசக் கோளாறுகள் காணப்படுவதால் அவர்களுக்கு கட்டாயமாக ஒக்ஸிஜன் வழங்க வேண்டியுள்ளதாக வைத்தியசாலையின் பிரதிப் பணிப்பாளர் கூறுகிறார்.

மாத்திரமல்ல, கோவிட் நோயாளர்களில் பெருமளவானோருக்கு இரண்டு மூன்று நாட்களில் நியூமோனியா நிலை ஏற்படுவதாகவும், ஹோமாகம வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெறும் கொரோனா நோயாளர்களில் நான்கில் ஒருவருக்கு மாத்திரம் செயற்கையாக ஒக்ஸிஜன் வழங்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் வைத்தியசாலையின் விசேட மருத்துவ நிபுணர் எரன்த நாரங்கொட கூறியுள்ளார்.

களுபோவில வைத்தியசாலையில் நோயாளர்களுக்கு மத்தியில் 26 கர்ப்பிணத் தாய்மார்களும் இருப்பதுடன், அவர்களில் ஒருவருக்கு சிகிச்சையளிப்பதற்காக எக்மோ இயந்திரமொன்றின் தேவை இன்றியமையாததாக இருப்பதாகவும் பிரதிப் பணிப்பாளர் கூறியுள்ளார். தற்போ இந்நாட்டில் இரண்டு எக்மோ இயந்திரங்கள் மாத்திரம் பயன்படுத்தப்படுவதாகவும், அவற்றில் ஒரு இயந்திரம் காலி, கராபிட்டிய வைத்தியசாலையில் இருப்பதுடன், மற்ற இயந்திரம் கொழும்பு சீமாட்டி ரிஜ்வே சிறுவர் வைத்தியசாலையில் பயன்படுத்தப்படுவதாகவும் கூறப்படுகிறது.