සිංහල
English
Contact
Saturday 4th April 2020    
கொரோனா வைரஸினால் இதுவரை 1016 பேர் இறந்துள்ளனர் ! « Lanka Views

கொரோனா வைரஸினால் இதுவரை 1016 பேர் இறந்துள்ளனர் !பிப்ரவரி 10 ம் தேதி சீனாவில் கொரோனா வைரஸினால் இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 1,000 ஐ தாண்டியுள்ளதாக அங்கிருந்தும் வரும் செய்திகள் கூறுகின்றன. நேற்றைய தினம் மாத்திரம்  108 பேர் இறந்துள்ளனர்.  கடந்த ஆண்டு பிற்பகுதியில் இந்த வைரஸ் பரவத் தொடங்கியதிலிருந்து அதிகபட்சமாக ஒரே நாளில் இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இதுதான்.

கொரோனா வைரஸினால் இருவரை இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 1016க உயர்ந்துள்ளதாக அந்நாட்டு தேசயி சுகாதார ஆணையம் இன்று அறிவித்துள்ளது.

நிலப்பரப்பில் மொத்த இறப்புகளின் எண்ணிக்கை இப்போது 1,016 ஐ எட்டியுள்ளது என்று தேசிய சுகாதார ஆணையம் செவ்வாய்க்கிழமை தெரிவித்துள்ளது.

பிப்ரவரி 10 ஆம் தேதி வரை  இந்நோய் தாக்கத்திற்கு உள்ளானவர்களின் எண்ணிக்கை 42,638 ஆக இருந்தது.
Related News