සිංහල
English
Contact
Saturday 4th April 2020    
கொரோன வைரஸ் , இதுவரை 425 பேர் இறந்துள்ளனர் ! « Lanka Views

கொரோன வைரஸ் , இதுவரை 425 பேர் இறந்துள்ளனர் !புதிய கொரோனா வைரஸ் தொற்று காரணமாக இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இன்று (4) 425 வரை அதிகரித்துள்ளதாகத் தெரிகிறது. புதிய தகவல்களுக்கமைய 20438 பேர் வைரஸ் தொற்றின் தாக்கத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர்.

சீனாவிற்கு வௌியே இரண்டாவது மரணம் ஹொங்கொங்கில் நடந்துள்ளது. மரணித்த 39 வயதுடைய சீனர், சீனாவின் வுஹாங் நகரிலிருந்த வந்தவரென ஹொங்கொங் அதிகாரிகள் கூறுகிறார்கள்.

கடந்த 24ம் திகதி மாத்திரம் 64 பேர் மரணமடைந்துள்ளதோடு, அது ஒரு நாளில் நடந்த ஆகக் கூடுதலான மரணங்களாகுமென அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர்.

இதன் காரணமாக சீன அரசாங்கத்தின் உயரதிகாரிகள் அவசர பேச்சுவார்த்தை நடத்தியுள்ளனர். அதன்போது கொரோனா வைரஸுக்கு முகம் கொடுக்கும்போது நடந்த குறைபாடுகள் சம்பந்தமாக நீண்ட நேரம் பேசப்பட்டுள்ளது. அதோடு மக்களை பாதுகாக்கத் தவறியதாகவும், அதற்கு பொறுப்பு கூற வேண்டிய அதிகாரிகளை தண்டிக்க வேண்டுமெனவும் அங்கு பேசப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது.

 
Related News