සිංහල
English
Contact
Tuesday 1st December 2020    
கொழும்பு துறைமுகத்திற்கு வரும் கப்பல்கள் குறையும் ஆபத்து! « Lanka Views

கொழும்பு துறைமுகத்திற்கு வரும் கப்பல்கள் குறையும் ஆபத்து!கொழும்பு துறைமுகத்தில் ஆழமான முனையங்களுக்கு வரும் கப்பல்கள் தரிப்பதற்காக பல நாட்கள் வரிசையில் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை உருவாகியுள்ளது. கொழும்பு துறைமுகத்திற்கு வரும் பாரிய கப்பல்களுக்கான வசதிகளை வழங்கும் ஆழமான கப்பல் துறைகளாக கொழும்பு சர்வதேச கொள்கலன் முனையம் மற்றும் கிழக்கு முனையம் மாத்திரமே இருந்தன. கிழக்கு முனையத்தில் கென்ட்ரி கிரேன் (gantry crane) பொருத்த துறைமுக அதிகாரச் சபைக்கு அனுமதி வழங்காமையால் அந்த கப்பல் துறையை பயன்படுத்த முடியாதுள்ளது. ஆகையால், கப்பல்களை நீண்ட நாட்களுக்கு நிறுத்து வைக்கவும், அவ்வாறு கப்பல்கள் தாமதிக்கும் மேலதிக காலத்திற்கான தாமதக் கட்டணம் செலுத்த நேர்ந்துள்ளது.

இந்திய – ஜப்பான் கூட்டு நிறுவமொன்றிற்கு கிழக்கு முனையை ஒப்படைக்கும் ஒப்பந்தம் ரணில் – மைத்திரி அரசாங்கத்தினால் ஒப்பமிடப்பட்டுள்ளமையால் அந்த முனையில் நடவடிக்கைகளால் துறைமுக அதிகார சபைக்கு இடையூறு ஏற்படும் போது துறைமுக ஊழியர்கள் தமது எதிர்ப்பைக் காட்டினர். தற்போதைய கோட்டாபய –மஹிந்த ஆட்சியும்; அந்த ஒப்பந்தத்தின்படி இந்தியாவிற்கு கிழக்கு முனையை ஒப்படைக்கும் நோக்கத்தைக் கொண்டிருப்பதாக துறைமுக ஊழியர்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.

தேர்தல் நெருங்கிய சந்தர்ப்பத்தில் இது சம்பந்தமான துறைமுக ஊழியர்களின் போராட்டத்திற்கு தீர்வு காண்பதற்காக எனக் கூறி பிரதமர் ராஜபக்ஷவினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த பேச்சுக்களின் போது இது வெட்ட வெளிச்சமாகியது. இந்தியாவை எதிர்தமையால் கடந்த தேர்தலில் தோல்வியடைந்த தான் மீண்டும் அந்த முட்டாள்தனத்தை செய்யப் போவதில்லையென பிரதமர் பொதுஜன முன்னணியின் துறைமுக தொழிற்சங்கப் பிரதிநிதிகளின் மத்தியில் கூறினார். பின்னர் அரசாங்க சார்ப்பு தொழிற்சங்கத்தினால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட அந்த எதிர்ப்பு நடவடிக்கையை நிறுத்துவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டமையால் ஊழியர்களின் எதிர்ப்புப் போராட்டம் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டது.

 
Related News