සිංහල
English
Contact
Saturday 23rd October 2021    
கொழும்பு துறைமுக மேற்கு முனை இந்தியவிற்கு! « Lanka Views

கொழும்பு துறைமுக மேற்கு முனை இந்தியவிற்கு!கொழும்பு துறைமுகத்தின் கட்டப்படவுள்ள மேற்கு முனை சம்பந்தமான உரிமையை இந்தியாவின் அதானி நிறவனத்திடம் ஒப்படைக்கும் ஒப்பந்தம் நேற்று (30) ஒப்பமிடப்பட்டுள்ளது.

இதே போன்று கடந்த வருடம் கொழும்பு துறைமுகத்தின் கிழக்கு முனையை இந்தியாவிடம் ஒப்படைக்க மேற்கொள்ளப்பட்ட முயற்சி துறைமுக தொழிற்சங்கங்கள் உட்பட பல அமைப்புகளும் பொதுமக்களும் இணைந்து எதிர்த்தமையால் அதனை அரசாங்கம் சுருட்டிக் கொண்டது.

பின்னர், இவ்வருடம் பெப்ரவரி 1ம் திகதி ஜனாதிபதி கோத்தாபய ராஜபக்ஷவின் தலைமையினாலான அமைச்சரவை கிழக்கு முனையை துறைமுக அதிகார சபையிடம் ஒப்படைக்க முடிவு செய்தது.

எனினும், கிழக்கு முனையை இந்தியாவிற்கு வழங்க நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஏற்கனவே ஒப்பமிட்ட ஒப்பந்தத்தை செயற்படுத்துமாறு இந்தியா வற்புறுத்தியமையால், கிழக்கு முனைக்குப் பதிலாக மேற்கு முனையின் கட்டுமானம் மற்றும் நடவடிக்கைகளை இந்தியாவிடம் ஒப்படைக்க அரசாங்கம் தீர்மானித்தது.

அதன்படி, இந்தியப் பிரதமரின் நெருங்கிய சகாவான அதானிக்குச் சொந்தமான துறைமுக நடவடிக்கைகள் நிறுவனத்தை ஜோன் கீல்ஸ் நிறுவனம் தனது பங்காளியாகப் பெயரிட்டு மேற்கு முனைக்கான ஒப்பந்தத்தில் இலங்கை அரசாங்கம், அதானி நிறுவனம் மற்றும் ஜோன் கீல்ஸ் நிறுவனம் ஆகியன ஒப்பமிட்டுள்ளன.