සිංහල
English
Contact
Sunday 29th March 2020    
கொழும்பு பல்கலைக் கழக மோதலை பகிடிவதை மோதலாக சித்தரிக்க முயற்சி! « Lanka Views

கொழும்பு பல்கலைக் கழக மோதலை பகிடிவதை மோதலாக சித்தரிக்க முயற்சி!கொழும்பு பல்கலைக் கழகத்தில் இரு மாணவர் குழுக்களிடையே ஏற்பட்ட மோதலை பகிடிவதை சம்பவமாக சித்தரித்து மாணவர்களை அடக்குமுறை செய்ய அரசாங்கம் தயாராகி வருவதாக மாணவர் சங்கங்கள் கூறுகின்றன. மோதலில் சம்பந்தப்பட்ட இரு மாணவர் குழுக்களும்  நேற்று (11) பிரச்சினையை சமாதானமாக முடித்துக் கொள்ள இணங்கிய போதிலும், கொழும்பு பல்கலைக் கழக துணை வேந்தர் தலையிட்டு அதனை நீதிமன்றம் வரை கொண்டு சென்றுள்ளதாக மாணவர் சங்க செயற்பாட்டாளரொருவதர்”லங்காவீவ்ஸிடம்” கூறினார்.

இதனை பகிடிவதை சம்பவமாக ஊடகங்கள் குறிப்பிட்டிருந்தன. மோதலில் காயமடைந்த மாணவரை பார்க்க உயர்கல்வி அமைச்சர் பந்துள குணவர்தன வைத்தியசாலைக்கு சென்றிருந்ததாகவும் செய்திகள் கூறுகின்றன.

கொழும்பு பல்கலைக் கழக சம்பவம் தொடர்பில் பொலிஸார் சட்டத்திற்கமைய செயற்படுவதோடு, பல்கலைக் கழகமும் தேவையான ஒழுக்காற்று நடவடிக்கைகளை எடுக்குமென ஊடக சந்திப்பின்போது அமைச்சர் கூறினார்.

இப்படியான பகிடிவதை சம்பவங்களுக்குப் பயந்து கடந்த காலங்களில் 2000 மாணவர்கள் பல்கலைக் கழகத்தை விட்டும் விலகிச் சென்றுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார்.

என்றாலும், பல்கலைக் கழக பிரச்சினையொன்றின் காரணமாக இரண்டாம் வருட மூன்றாம் வருட மாணவர்களுக்கிடையே இந்த மோதல் நடந்துள்ளதாக மாணவர் சங்கங்கள் கூறுகின்றன. மோதலில் காயமடைந்த மூன்றாம் வருட மாணவர் சிகிச்சைக்காக வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்ததோடு, சிகிச்சியின் பின்னர் அவர் வைத்தியசாலையிலிருந்து வௌியேறியுள்ளார்.

மோதலில் சம்பந்தப்பட்ட இரு தரப்பினரும் சமாதானமாகச் செல்ல முயன்று கொண்டிருந்த சமயத்தில் அதனை பகிடி வதை செயலாக காட்டி பல்கலைக் கழக மாணவர்களை அடக்குமுறை செய்ய அரசாங்கம் முயல்வதாக மாணவர் சங்கம் கூறுகிறது.

மேற்படி மோதல் சம்பந்தமாக கருவாத்தோட்ட பொலிஸ் நிலையத்தில் செய்யப்பட்ட முறைப்பாட்டின் மீது 12 மாணவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுருந்தனர்.

கைது செய்யப்பட்ட மாணவர்களை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தவிருப்பதாக பொலிஸ் ஊடகப்பிரிக்வு கூறுகிறது.

 
Related News