සිංහල
English
Contact
Tuesday 20th October 2020    
கோட்டே, பொல்துவ பாலத்திற்கு அருகில் அடையாளம் தெரியாத சடலம்! « Lanka Views

கோட்டே, பொல்துவ பாலத்திற்கு அருகில் அடையாளம் தெரியாத சடலம்!பாராளுமன்றத்திற்கு செல்லும் பாதையில், பொல்துவ பாலத்திற்கு அருகில் மனிதச் சடலமொன்று நேற்று (10) காலையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது 50 வயது மதிக்கத் தக்க ஒரு ஆணின் சடலமென கூறப்படுகிறது.

பொரல்ல – கொட்டாவ பாதையில் தியத பூங்காவிற்கு முன்பாக உள்ள ‘பொல்துவ’ பாலத்திற்கு கீழ் சடலம் மிதந்து கொண்டிருக்கும் போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த மரணம் திடீர் விபத்தா அல்லது கொலையா என்பது இது வரை அறியப்படாத நிலையில் வெலிக்கடை பொலிஸ் இது குறித்து விசாரணைகளை ஆரம்பித்துள்ளது.

 
Related News