සිංහල
English
Contact
Sunday 26th September 2021    
கோவிட் 19 கட்டுப்படுத்தல் தொழில்நுட்பக் கமிட்டியிலிருந்து 4வது மருத்துவ நிபுணரும் விலகினார்! « Lanka Views

கோவிட் 19 கட்டுப்படுத்தல் தொழில்நுட்பக் கமிட்டியிலிருந்து 4வது மருத்துவ நிபுணரும் விலகினார்!‘யாரை எங்கே வைப்பது
என்று யாருக்கும் தெரியல்லே
அட அண்டங்காக்கைக்கும் குயில்களுக்கும்
பேதம் புரியல்லே பேதம் புரியல்லே

பேரெடுத்து உண்மையைச் சொல்லி
பிழைக்க முடியல்லே
இப்போ பீடிகளுக்கும் ஊதுபத்திக்கும்
பேதம் தெரியல்லே’
Related News