සිංහල
English
Contact
Tuesday 20th October 2020    
கோவிட்-19- திவுலபிட்டிய, மினுவங்கொட சில பகுதிகளில் பொலிஸ் ஊரடங்கு அமுல்! « Lanka Views

கோவிட்-19- திவுலபிட்டிய, மினுவங்கொட சில பகுதிகளில் பொலிஸ் ஊரடங்கு அமுல்!திவுலபிட்டிய மற்றும் மினுவங்கொட பொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட சில பகுதிகளில் மீண்டும் அறிவிக்கப்படும் வரை உடனடியாக அமுலில் வரும் வகையில் பொலிஸ் ஊரடங்குச் சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

திவுலபிட்டிய பிரதேசத்தில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றிய ஒரு பெண் கண்டறியப்பட்ட கையோடு இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருப்பதாக இராணுவத் தளபதி சவேந்திர சில்வா குறிப்பிட்டார்.

அப்பிரதேசத்தை சேர்ந்த பெம்முன்ன, ஹொரகஸ்முல்ல, திவுலபிட்டிய, வெவகெடர, ஹபுவலான, ஹேன்பிட்டிகெதர மற்றும் கங்ஹிங்முல்ல ஆகிய கிராமங்களில் நடமாட கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டுள்துடன் இந்த கிராமங்களை முடக்குவதற்கான நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் இராணுவத் தளபதி கூறினார்.

 
Related News