සිංහල
English
Contact
Tuesday 20th October 2020    
கோவிட் 19- தொற்று நோய் ஆபத்து தொடர்கிறது- தொற்று நோயியல் பிரிவு « Lanka Views

கோவிட் 19- தொற்று நோய் ஆபத்து தொடர்கிறது- தொற்று நோயியல் பிரிவுஇலங்கை மக்கள் மத்தியிலிருந்து எந்தவொரு கோவிட் நோயாளியும் கண்டறியப்படாத நிலையிலும் கோவிட் தொற்று நோய் ஆபத்து தொடர்ந்தும் நிலவுவதாக தொற்று நோயியல் விஞ்ஞானியான சுதத் சமரவீர கூறுகிறார்.

தொற்று நோயியல் பிரிவு ஏற்பாடு செய்திருந்த ஊடகச் சந்திப்பின் போதே அவர் மேற்கண்டவாறு குறிப்பிட்டார். அவர் மேலும் கூறுகையில் வெளிநாடுகளிலிருந்து வருவோர் மத்தியில் மாத்திரம் இந்நோய் காணப்பட்டாலும், சமூகத்தில் சுகாதார காப்பு நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து முன்னெடுக்க வேண்டியது அவசியமாகுமெனவும் குறிப்பிட்டார்.

வெளிநாடுகளிலிருந்து வரும் நபர்கள் காரணமாக கோவிட் 19 மீண்டும் பரவக்கூடிய ஆபத்து இருப்பதாகவும் மருத்துவர் சுதத் சமரவீர குறிப்பிடுகிறார்.

சுகாதார ஊக்குவிப்பு பிரிவில் நடைபெற்ற ஊடகச் சந்திப்பில் தொடர்ந்தும் உரையாற்றிய பிரதான தொற்று நோயியல் விஞ்ஞானியான சமரவீர “ தற்போது வெளி நாடுகளிலிருந்து வரும் கோவிட் 19 நோயாளர்களே கண்டறியப்படுகின்றனர். என்றாலும், இந்த வைரஸ் தொற்றிற்கு ஆளான நபர்களும் இந்நாட்டில் உள்ளனர்.

வைத்தியசாலையில் அல்லது தனிமைப்படுத்தல் நிலையத்தில். சிலவேளை தவறுதலாகவோ தற்செயலாகவோ அவர்கள் எம்மோடு உறவாடக் கூடும், இந்தியாவிலிருந்த கடல் மார்க்கமாக சிலர் எமது நாட்டுக்குள் வந்துள்ளனர். அதேபோன்று கடலில் வைத்தும் இந்தியர்களை சந்திக்க முடியும்.

இந்தியாவில் கோவிட் வைரஸ் படு வேகமாக பரவிக் கொண்டிருக்கிறது. உண்மையிலேயே கோவிட் 19 வைரஸின் பயங்கரத்தை இலங்கை மக்கள் இன்னும் சரியாகக் காணவில்லை. ஆதலால், இந்த நிலையில் அந்த நோய் சம்பந்தமாக எச்சரிக்கையுடனும் அவதானிப்புடனும் செயற்ப வேண்டும்” எனக் கூறினார்.

 
Related News