සිංහල
English
Contact
Tuesday 20th October 2020    
கோவிட் 19 நோய் தொற்றிய 14 பேர் நேற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளனர்! « Lanka Views

கோவிட் 19 நோய் தொற்றிய 14 பேர் நேற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளனர்!கோவிட் 19 நோய் தொற்றிய 14 பேர் நேற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளனர். இவர்கள் அனைவரும் வெளி நாடுகளிலிருந்து வந்தவர்களாகுமென சுகாதார அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர்.

ஐக்கிய அமீரகத்திலிருந்து வந்த 7 பேர், மாலைத் தீவிலிருந்து வந்த 5 பேர், சௌதி அரேபியாவிலிருந்து வந்த 2 பேர்; கோவிட் தொற்றிற்கு ஆளாகியுள்ளனர்.

வெளிநாடுகளிலிருந்து இலங்கை திரும்பியவர்களில் 1219 பேர் கோவிட் 19 தொற்றிற்கு ஆளாகியுள்ளனர்.

இது வரை கண்டறியப்பட்ட கோவிட் 19 தொற்றியவர்களின் எண்ணிக்கை 3169.

 
Related News