සිංහල
English
Contact
Tuesday 15th June 2021    
கோவிட் 19- புத்தாண்டு கொத்தனி குருநாகலையில்! « Lanka Views

கோவிட் 19- புத்தாண்டு கொத்தனி குருநாகலையில்!குருநாகல் கனேவத்த சுகாதார வைத்திய அதிகாரியின் பிரிவிற்கு உட்பட்ட தித்தவல்கல கிராமம் முழுமையாக முடக்கப்பட்டுள்ளது. அக்கிராமத்திற்குச் செல்லும் சகல பாதைகளும் பொலிஸாரினால் மூடப்பட்டுள்ளதாகச் செய்திகள் கூறுகின்றன.

இக்கிராமத்தில் கொரோனா தொற்றிய 33 பேர் கண்டறியப்பட்டுள்ளனர். அவர்களில் நான்கு பேர் குறித்த கிராமத்திற்கு வெளியில் உள்ளவர்ளாகுமென சுகாதாரப் பிரிவு கூறுகிறது.

தித்தவல்கல பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த ஒரு வியாபாரிக்கு கொரோனா தொற்றியிருப்பது முதலில் கண்டறியப்பட்டதுடன், அவருக்கு நெருக்கமான 72 பேர் பரிசோதனைகளின் பின்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளனர். இக்கிராமத்தில் வசிக்கும் சகலரும் எதிர்வரும் இரு நாட்களுக்குள் பரிசோதிக்கப்படவுள்ளதாகவும், தற்போது கண்டறியப்பட்டுள்ள கொரோனா தொற்றியவர்களுக்கு நெருக்கமானவர்களாக அடையாளம் காணப்பட்ட வெளி பிரதேசங்களை சேர்ந்தவர்களையும் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்த தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

குறைந்தபட்சம் 200 பேருக்காவது கொரோனா தொற்றியிருக்கக் கூடுமெனவும் அவர்களை விரைவில் கண்டறிய நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாகவும் அப்பிரதேச பொது சுகாதார வைத்திய அதிகாரி கூறுகிறார்.