සිංහල
English
Contact
Tuesday 20th October 2020    
கோவிட் 19- வைரஸ் தொற்றியவர்கள் 16 மாவட்டங்களில் கண்டறியப்பட்டுள்ளனர்- இராணுவத் தளபதி « Lanka Views

கோவிட் 19- வைரஸ் தொற்றியவர்கள் 16 மாவட்டங்களில் கண்டறியப்பட்டுள்ளனர்- இராணுவத் தளபதிகொரோனா தொற்றியவர்கள் 16 மாவட்டங்களிலிருந்து கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக இராணுவத் தளபதி சவீந்திர சில்வா கூறுகிறார். இவர்கள் மினுவங்கொடை ஆடைத் தொழிற்சாலையில் கொரோனா தொற்றுக்கு ஆளானவர்களெனக் கருதப்படுவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

மேற்படி ஆடைத் தொழிற்சாலையில் பணியாற்றும் அனைவரையும் வைத்தியசாலையில் அனுமதிப்பதற்கு அல்லது தனிமைப்படுத்தல் நிலையங்களுக்கு அனுப்ப நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருப்பதாகவும், மேலும் 200 பேருக்கும் குறைவானவர்களே எஞ்சியிருப்பதாகவும் இராணுவத் தளபதி கூறுகிறார்.

மேற்படி நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய எந்தவொரு நபருக்கோ, அவர்களது குடும்ப அங்கத்தினர்களுக்கோ சமூகத்தில் நடமாட அல்லது வீட்டில் தங்கியிருக்க எந்த சந்தர்ப்பமும் கிடையாதெனவும், அவ்வாறு இருப்பவர்கள் முழு நாட்டையும் ஆபத்தில் தள்ளக் கூடியவர்களாகுமெனவும் இராணுவத் தளபதி சுட்டிக்காட்டினார்.

அத்தகைய நபர்கள் தொடர்ந்தும் வீட்டில் தங்கியிருந்தால் அவர்கள் குறித்து தகவல்களை 011 3 456 548 தொலைபேசி இலக்கத்திற்கு அறிவிக்குமாறும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார்.

இதற்கிடையே கொரோனா தொற்றியவர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள வைத்தியசாலைகள் அனைத்தும் தொற்றுக்கு ஆளானவர்களினால் நிரம்பியிருப்பதாக தொற்று நோயியல் பிரிவின் தலைவர் விசேட வைத்திய நிபுணர் சுதத் சமரவீர கூறுகிறார். மேலும் நோயாளர்கள் கண்டறியப்படும் பட்சத்தில் அவர்களுக்கு வைத்தியசாலை வசதிகளை பெற்றுக் கொடுப்பதில் பிரச்சினைக்கு முகம் கொடுத்திருப்பதாகவும் மருத்துவர் கூறுகிறார்.

கொரோனா தொற்றுக்கு ஆளாகியவர்களுடன் தொடர்பு வைத்திருந்த பெரும்பாலானோர் சம்பந்தமாக தகவல்கள் கிடைத்து வருவதாகவும் மருத்துவர் சுதத் சமரவீர மேலும் கூறினார்.

 
Related News