සිංහල
English
Contact
Saturday 1st October 2022    
சனத் நிசாந்த, மிலான் ஜயதிலக, டான் பிரியசாத் ஆகியோருக்கு நீதிபதி கடும் எச்சரிக்கை! « Lanka Views

சனத் நிசாந்த, மிலான் ஜயதிலக, டான் பிரியசாத் ஆகியோருக்கு நீதிபதி கடும் எச்சரிக்கை!காலி முகத்திடல் கோட்டாகோகமவில் எதிர்ப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபட்ட ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களை தாக்கியமை சம்பந்தமாக குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்கும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான சனத் நிசாந்த, மிலான் ஜயதிலக மற்றும் டான் பிரியசாத் என்பவரின் கைத் தொலைபேசிகளை பொலிஸின் பொறுப்பில் எடுக்குமாறு நீதிமன்றம் ஏற்கனவே உத்தரவிட்டிருந்தது.

கைத்தொலைபேசிகளை இதுவரை பொலிஸில் ஒப்படைக்கவில்லையென நேற்று கோட்டை நீதவான் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்ற வழக்கு விசாரணையின் போது குற்றவியல் விசாரணை அதிகாரிகள் கூறினர்.

இதையடுத்து சந்தேக நபர்களை கடுமையாக எச்சரித்த நீதிபதி, குற்றவியல் விசாரணை அதிகாரிகளிடம் கைத்தொலைபேசிகளை ஒப்படைக்கும் வரை அவர்களை தடுத்த வைக்குமாறு நீதிபதி உத்தரவிட்டார். நீதிமன்ற உத்தரவை மீறுவதாயிருந்தால் பிணையை இரத்துச் செய்து மீண்டு விளக்கமறியலில் நேரிடுமெனவும் நீதிபதி கடுமையாக எச்சரித்துள்ளார்.
Related News