සිංහල
English
Contact
Thursday 4th June 2020    
சமுர்த்தி நிதியத்திலிருந்தே 5000 வழங்கப்படுகிறது! « Lanka Views

சமுர்த்தி நிதியத்திலிருந்தே 5000 வழங்கப்படுகிறது!கொரோனா வைரஸ் காரணமாக பொருளாதார நெருக்கடிக்கு முகம் கொடுத்துள்ள மக்களுக்கு நிவாரணமாக வழங்கப்படும் 5000 ரூபா பணம் சமுர்த்தி நிதியத்திலிருந்தே வழங்கப்படுவதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.

சமுர்தி நிதியம் என்பது மக்கள் நலனோம்புகைக்கான நிதியமாகும். இந்த நிதியமானது மக்களால் சமுர்தி வங்கியில் சேமிக்கப்படும் பணத்தை முதலீடு செய்வதனால் கிடைக்கும் வட்டி இதில் சேர்க்கப்படுகிறது. தவிரவும், இது, குறைந்த வருமானமுடையவர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்குவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட நிதியமுமாகும்.

ஆனால், கொரோனா வைரஸ் பரவல் நிலை காரணமாக நெருக்கடிக்குள் தள்ளப்பட்ட மக்கள் என்பது விசேட நிலைமையாகும். அவர்களுக்காக வேறு நிவாரணங்கள் வழங்கும் பொறுப்பு அரசாங்கத்தை சார்ந்ததாகும். சமுர்தி நிதியை இந்தக் காரியத்திற்கு ஈடுபடுத்துவதன் ஊடாக நிதியம் காலியாகும் ஆபத்து உள்ளது.

தொற்று நோயை கட்டுப்படுத்தவும், நிவாரணம் வழங்கவும் வௌிநாட்டு உதவிகள் அரசாங்கத்திற்கு கிடைத்துக் கொண்டிருக்கின்றன. அதற்கான நிதியங்களும் உள்ளன. சமுர்த்தி நிதிக்குப் பதிலாக அவற்றை பயன்படுத்த முடியும், இருக்கும் நிதி போதுமானதாக இல்லையென்றால் கிடைக்கவிருக்கும் நிவாரண உதவிகளை பெற்றுக் கொள்ள உடனடி வேலைத் திட்டமொன்றை முன்னெடுக்க வேண்டும்.

போகிற போக்கைப் பார்த்தால் எதுவுமே உறுப்படியாக நடக்கப்போவதில்லை என்பது உறுதி.
Related News