සිංහල
English
Contact
Sunday 26th September 2021    
சர்வதேச வர்த்தக சந்தையிடமிருந்து இலங்கை பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனத்திற்கு 250 கோடி டொலர் கடன்! « Lanka Views

சர்வதேச வர்த்தக சந்தையிடமிருந்து இலங்கை பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனத்திற்கு 250 கோடி டொலர் கடன்!இலங்கை பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனம் எதிர்க்கொண்டுள்ள பாரதூரமான நிதி நெருக்கடிக்கு தீர்வு காண்பதற்காக சர்வதேச சந்தையிலிருந்து 250 கோடி டொலர் கடன் பெற எரிசக்தி அமைச்சு தீர்மானித்துள்ளது.

இந்தக் கடன் தொகை அமெரிக்காவின் “கன்செப்ட் க்லோபல்” என்ற நிதி நிறுவனத்திடமிருந்து பெற்றுக் கொள்ள அமைச்சரவை அனுமதி கிடைத்துள்ளது. இரண்டு வருட சலுகைக் காலத்துடன் பெறப்படும் இந்த கடன் 12 வருடங்களில் திருப்பிச் செலுத்த வேண்டும்.
3 வீத வருடாந்த வட்டி விகிதத்தில் இந்தக் கடன் அவசரமாக பெறப்படுவதாக எரிசக்தி அமைச்சு குறிப்பிட்டுள்ளது.

பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனம் இலங்கை வங்கி மற்றும் மக்கள் வங்கிக்கு செலுத்த வேண்டிய கடன் 330 கோடி அமெரிக்க டொலராகுமென எரிசக்தி அமைச்சர் உதய கம்மன்பில அமைச்சரவைக்கு அறிவித்துள்ளார்.
Related News