සිංහල
English
Contact
Thursday 20th June 2019    
சுவர்ணவாஹினி  ஊழியர் அடக்குமுறைக்கு எதிராக ஊழியர்கள் போராட்டம்! « Lanka Views

சுவர்ணவாஹினி ஊழியர் அடக்குமுறைக்கு எதிராக ஊழியர்கள் போராட்டம்!ஈ.ஏ.பி. இணையமாக செயற்பட்டு பின்னர் பென் ஹோல்டிங் என்ற மலேசிய நிறவனத்தின் நிர்வாகத்தின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்ட சுவர்ணவாகினி நிறுவன ஊழியர்கள் தொழிற்சங்கம் அமைத்தமையால், அந்நிறுவனத்தின் ஊழியர்கள் வேட்டையாடப்படும் நிலை உருவாகியுள்ளது.

சுவர்ணவாஹினி பணியாற்றும் சுமார் 250 ஊழியர்கள் சேர்ந்து மார்ச் 18ம் திகதி தொழிற்சங்கமொன்றை அமைத்துக் கொண்டனர். தமது பிரச்சினைகள் சம்பந்தமாக நடவடிக்கை எடுப்பதே இதன் நோக்கமாகும்.

பகல் உணவுக்கான இடைவேளையின்போது நிறுவனத்தின் வாகனத் தரிப்பிடத்தில் கூடிய நிறுவனத்தின் ஊழியர்கள் தாம் எதிர் கொண்டுள்ள ஆபத்தான நிலைமை மற்றும் எழுந்திருக்கும் பிரச்சினைகள் சம்பந்தமாகவும் கூட்டு நடவடிக்கை எடுப்பதற்காக தொழிற்சங்கமொன்றை அமைத்துக் கொண்டனர்.

என்றாலும், மேற்படி தொழிற்சங்கத்தை அமைக்க முன்நின்ற 15 ஊழியர்களை நிறுவன முகாமைத்துவத்துவம் பணி நிறுத்தம் செய்தது. மாத்திரமல்ல, அவர்களை நிறுவன வளவுக்குள் நுழைவதையும் தடை செய்தது. இந்நிலையில்தான் ஊழியர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் இறங்கினர்.

இந்நிலையில் நேற்று (19) நிறுவனத்தின் ஊழியர்கள் பணிப்பகிஷ்கரிப்பில் ஈடுபட்டனர். இந்த எதிர்ப்பு காரணமாக சுவர்ணவாஹினி ஒளிபரப்புகள் செயலிழந்ததுடன் , திட்டமிட்ட ஒளிபரப்புகளும் நிறுத்தப்பட்டன.
Related News