සිංහල
English
Contact
Friday 14th May 2021    
“சவால் விட்ட பரம்பரை” 50வது ஏப்ரல் நினைவு தினம்! « Lanka Views

“சவால் விட்ட பரம்பரை” 50வது ஏப்ரல் நினைவு தினம்!1971 ஏப்ரல் போராட்டத்திற்கு 50 வருட நிறைவைக் குறிக்கும் விதமாக முன்னிiலை சோஷலிஸக் கட்சி ஏப்ரல் வீரர் தின நினைவு கூரலை திஸ்ஸமஹராமையில் ஏப்ரல் 5ம் திகதி நடத்தியது.

ஏப்ரல் வீரர்களுக்கு மரியாதை செலுத்துமுகமாக திஸ்ஸமஹராம நகரில் அணிவகுப்பொன்றையும் முன்னிiலை சோஷலிஸக் கட்சி நடத்தியது இதில் பெருமளவான கட்சி உறுப்பினர்கள் கலந்துக் கொண்டனர்.

இந்நிகழ்வில் முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சியின் கல்விச் செயலாளர் புபுது ஜயகொட, நிர்வாகச் செயலாளர் சமீர கொஸ்வத்த ஆகியோர் நினைவுரையாற்றினர்.
Related News