සිංහල
English
Contact
Saturday 4th April 2020    
சாய்ந்த மருதூருக்கு புதி நகர சபை! « Lanka Views

சாய்ந்த மருதூருக்கு புதி நகர சபை!அம்பாறை, கல்முனை மாநகர சபையின் கீழ் நிர்வகிக்கப்பட்ட சாய்ந்தமருது பிரதேசத்தை புதி நகர சபை பிரதேசமாக அறிவித்து அதி விசேட வர்த்தமானியொன்று வௌியிடப்பட்டுள்ளது. அரச நிர்வாக, உள்விவகார மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சர் ஜனக பண்டார தென்னகோனின் கையொப்பத்துடன் வர்த்தமானி வௌியிடப்பட்டுள்ளது.

2022 மார்ச் 20ம் திகதியிலிருந்து சாய்ந்த மருதூர் நகர சபையின் பதவிக்காலம் தொடங்குகிறது.

அதன்படி கல்முனை நகர சபை 2022 மார்ச் 19ம் திகதி கலைக்கப்படும்.

17 கிராம சேவை பிரிவுகளை உள்ளடக்கி சாய்ந்தமருது நகர சபை செயற்படும்.
Related News