සිංහල
English
Contact
Sunday 19th January 2020    
சித்திரம் வரைந்துக் கொண்டிருந்த மொட்டுக் கட்சி இளைஞர் அமைப்பின் தலைவர் தாக்கப்ட்டார். « Lanka Views

சித்திரம் வரைந்துக் கொண்டிருந்த மொட்டுக் கட்சி இளைஞர் அமைப்பின் தலைவர் தாக்கப்ட்டார்.சிறிலங்கா பொதுஜன முன்னணியின் குளியாப்பிடட இளைஞர் அமைப்பின் தலைவர் சமன் அர்தநாயக நேற்றிரவு சிலரால் தாக்கப்பட்டுள்ளதாக பொலிஸார் கூறுகின்றனர்.

சம்பவத்தில் காயமழைந்த அவர் குளியாப்பிட்டிய போதனா வைத்தியசாலையில் தற்போது சிகிச்சை பெற்று வருவதாக பொலிஸார் குறிப்பிட்டனர்.

நேற்றிரவு குளியாப்பிட்டிய நகரில் சித்திரம் வரையும் இளைஞர்களின் தேவைகள் சம்பந்தமாக விசாரிப்பதற்காக நகருக்கு சென்றிருந்த சந்தர்ப்பத்தில் வௌ்ளை வானில் வந்த சிலர் தன்னை தாக்கியதாக அவர் பொலிஸாரிடம் கூறியுள்ளார்.
Related News