සිංහල
English
Contact
Saturday 4th April 2020    
சிறு குற்றங்களுக்காக சிறை வைக்கப்பட்டுள்ளவர்களை உடனே விடுதலை செய்ய வேண்டும்! « Lanka Views

சிறு குற்றங்களுக்காக சிறை வைக்கப்பட்டுள்ளவர்களை உடனே விடுதலை செய்ய வேண்டும்!சிறு குற்றச் செயல்களுக்காக தடுப்புக் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ள கைதிகளுக்கு  பிணை வழங்க வேண்டுமெனவும், சிறு குற்றங்களுக்காக தண்டனை அனுபவித்துவருபவர்கடை நீதிமன்றத்தின் பரிந்துரை மீது விடுதலை பெற்றுக் கொடுக்குமாறு இளைய சட்டத்தரணிகள் சங்கம் கோருகிறது.

தற்போதைய தொற்று நோய் நிலைமை காரணமாக சகல சிறைச்சாலைகளிலும் சரியான பாதுகாப்பும், சுகாதார வசதிகளும் ஏற்படுத்துமாறும் சங்கம் கோரிக்கை விடுக்கிறது.

இதற்குச் சமமாக சுதந்தி வர்த்தக வலயம் உட்பட சகல உழைக்கும் மக்களுக்கும் சம்பளத்துடன் விடுமுறை வழங்குவதற்காக சட்டரீதியான ஏற்பாடுகளை செய்யுமாறும் அந்த சங்கம் கோருகிறது.

இளைய சட்டத்தரணிகள் சங்கம் முன்வைத்துள்ள கோரிக்கைகள-

  • சிங்களம், தமிழ் ஆகிய மொழிகளில் வைரஸின் பரம்பல் சம்பந்தமாக சமூகத்தை தொடர்ந்து விழிப்புணர்வூட்டல்
  • சுதந்திர வர்த்தக வலயம் உட்பட சகல உழைக்கும் மக்களுக்கும் சம்பளத்துடன் கூடிய விடுமுறை வழங்க சட்ட ரீதியான ஏற்பாடுகள் செய்தல்
  • பொருளாதார நெருக்கடிக்கு ஆளாகியுள்ள மக்களுக்காக நிவாரணம் வழங்குவதற்காக நிவாரணப் பொதியொன்றை வழங்குதல்
  • கடன் மற்றும் நிதி வசதிகளுக்காள தவனைக்காக சலுகை காலத்தை வழங்குதல் மற்றும் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்காதிருத்தல் தொடர்பில குறித்த சட்டரீதியாக உத்தரவிடல்
  • சகல சிறைச்சாலைகளுக்கும் முறைான பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார வசதிகளை ஏற்படுத்தல்
  • நீதிமன்றத்துடன் கலந்து பேசுி சிறு குற்றங்களுக்காக தடுப்புக் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளவர்களுக்கு பிணை வழங்குதல் மற்றும் சிறு குற்றங்களுக்காக தண்டனை வழங்கப்பட்டுள்ளவர்களுக்கு ஜனாதிபதி மன்னிப்பு வழங்குதல்Related News