සිංහල
English
Contact
Tuesday 20th October 2020    
சிலாபத்தில் தனிமைபடுத்தப்பட்டிருந்த கொரோனா நோயாளி தப்பிச் சென்றுள்ளார்! « Lanka Views

சிலாபத்தில் தனிமைபடுத்தப்பட்டிருந்த கொரோனா நோயாளி தப்பிச் சென்றுள்ளார்!சிலாபம் அம்பகதவில சுற்றுலா ஹோட்டலொன்றில் நடாத்திச் செல்லப்பட்ட கொரோனா நோய் பாதுகாப்பு நிலையத்தில் சிகிச்சைக்காக தங்க வைக்கப்பட்டிருந்த ஒருவர் இன்று (14) அதிகால் அந்நிலையத்திலிருந்து தப்பிச் சென்றுள்ளதாக சிலாபம் பொலிஸார் கூறுகின்றனர்.

வெளிநாடுகளில் தொழில் செய்த சில் இலங்கை திரும்பிய நிலையில் கொரோனா நோயாளியென கண்டறியப்பட்ட மேற்படி நபர் சுகாதார அதிகாரிகளால் அம்பகதவில கொரோனா பாதுகாப்பு நிலையத்திற்கு அனுப்பப்பட்டிருந்த நிலையிலேயே தப்பிச் சென்றுள்ளதாகத் தெரிகிறது.
60 வயதுடைய மேற்படி நபர் நுகேகொட பிரசேத்தில் வசிப்பவராகக் கூறப்படுகிறது.

வவுனியா பம்பமடு இராணுவ தனிமைப்படுத்தல் நிலையத்தில் தங்கவைக்கபட்டிருந்து ஒருவர் அங்கிருந்து நேற்று தப்பிச் சென்றிருந்தார். பின்பு மன்னால் புகையிரத நிலையத்திற்கு அருகாமையில் இவர் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நிலையில் மன்னார் புகையிரத ஊழியர்கள் தனிமைபடுத்தலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

 
Related News