සිංහල
English
Contact
Saturday 8th August 2020    
சீனாவில் ஏற்பட்ட நில நடுக்கத்தினால் இதுவரை 12 பேர் இறப்பு! 134 பேர் காயம் « Lanka Views

சீனாவில் ஏற்பட்ட நில நடுக்கத்தினால் இதுவரை 12 பேர் இறப்பு! 134 பேர் காயம்தென் மேற்கு சீனாவில் இன்று ஏற்பட்ட நில நடுக்கத்தினால் 12 பேர் இறந்ததுடன் மேலும் 134 பேர் காயமடைந்துள்ளதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த நில நடுக்கம் 6 ரிக்டர் அளவில் பதிவாகியுள்ளது.
நேற்று (17) சீனாவின் சிவுவன் மாகாணத்தின் யிபின் நகரத்திற்கு அப்பால் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கம் காரணமாக பல கட்டடங்கள் சிதைந்து தரைமட்டமாகியுள்ளதாகத் தெரிய வருகிறது.4000 க்கும் அதிகமான மக்களை அவ்விடத்திலிருந்து அப்புறப்படுத்த அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர். நில நடுக்கம் காரணமாக பல நெடுஞ்சாலைகள் வெடிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. யிபின் நகரம் மற்றும் சுயொங் நாட்டை இணைக்கும் அதிவேகப்பாதை தற்போது மூடப்பட்டுள்ளது. 
Related News