සිංහල
English
Contact
Saturday 4th April 2020    
சீனாவில் பரவி வரும் வைரஸ் நோய் உலகமெங்கும் பரவும் ஆபத்து ! -உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரிக்கை « Lanka Views

சீனாவில் பரவி வரும் வைரஸ் நோய் உலகமெங்கும் பரவும் ஆபத்து ! -உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரிக்கைசீனாவில் பரவி வரும் வைரஸ் நோய் உலகம் பூராவும் பரவக்கூடிய ஆபத்து காணப்படுவதாக உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரித்துள்ளது.

சீனாவின் பல பிரதேசங்களில் இந்த வைரஸ் பரவி வருகிறது. சார்ஸ் வைரஸுக்கு மிக நெருக்கமான நோய் அறிகுறிகளைக் கொண்ட  இந்த வைரஸ் காரணமாக சீனாவில் பலர் உயிரிழந்துள்ளனர். இது சம்பந்தமாக உலக பூராவும் உள்ள வைத்தியசாலைகளை அவதானிப்புடன் இருக்குமாறு உலக சுகாதார அமைப்பு அறிவித்துள்ளது. அந்த வைரஸானது ஒருவரிலிருந்து இன்னொருவருக்கு தொற்றக் கூடிய நிலை குறைந்த மட்டத்தில் இருப்பதாகவும் உலக சுகாதார அமைப்பு குறிப்பிட்டுள்ளது.

தாய்லாந்தை சேர்ந்த ஒருவருக்கு இந்த தொற்றியுள்ளதாக செய்திகள் கூறுகின்றன.

 
Related News