සිංහල
English
Contact
Tuesday 15th June 2021    
சீன பாதுகாப்பு அமைச்சர் இன்று இலங்கை வருகிறார்! « Lanka Views

சீன பாதுகாப்பு அமைச்சர் இன்று இலங்கை வருகிறார்!சீனாவின் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ஜெனர்ல் வெய் பெங்க்ஹி  (Wei Fenghe) இரு நாட்கள் உத்தியோக விஜயத்தை மேற்கொண்டு இன்று (27) இலங்கைக்கு வருகிறார்.

இந்த விஜயத்தின் போது சீன பாதுகாப்பு அமைச்சர்,  ஜனாதிபதி கோத்தாபய ராஜபக்‌ஷ உட்பட அரசாங்கத்தின் உயர்மட்ட தலைவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தவிருப்பதுடன், பிராந்திய பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பை மேலும் அதிகரிப்பது சம்பந்தமாக அதன்போது கவனம் செலுத்தபடவுள்ளதாகவும் அரசாங்க செய்தித் திணைக்களம் கூறுகிறது.

இதன்படி எதிர்வரும் 29ம் திகதி வரை இந்நாட்டில் தங்கியிருக்கும் சீன பாதுகாப்பு அமைச்சர் தற்போதைய கோவிட் 19 பெருந்தொற்று நிலைமையில் சுகாதாரப் பிரிவுகளின் பரிந்துரைக்கேற்ப தனது விஜயத்தை மேற்கொள்ளவிருப்பதாகவும் அரசாங்கம் கூறுகிறது.

தற்போதைய அரசாங்கம் அதிகாரத்திற்கு வந்த பின்னர்  சீனாவின் உயரதிகாரியொருவர் இலங்கைக்கு விஜயம் செய்யும் இரண்டாவது சந்தர்ப்பம் இதுவாகும். கடந்த வருடம்  ஒக்டோபரில் சீனாவின் உயர்மட்ட கொள்கை வகுப்பாளரான யாங்க் ஜிசி இலங்கைக்கு விஜயம் செய்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

.