සිංහල
English
Contact
Saturday 8th August 2020    
சீரற்ற காலநிலை தொடரும் -வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் « Lanka Views

சீரற்ற காலநிலை தொடரும் -வளிமண்டலவியல் திணைக்களம்நாட்டின் தென்மேற்கு பகுதியில் ஏற்பட்டுள்ள மழையுடன் கூடிய காலநிலை எதிர்வரும் சில தினங்களுக்கு நீடிக்கக் கூடுமெஎன்று வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் கூறுகிறது. 
இந்த சீரற்ற காலநிலை எதிர்வரும் 24 ஆம் திகதி வரை நீடிக்கும் என்று தினைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

இந்த கனமழை காரணமாக நதிகளின் நீர்மட்டம் உயர்ந்து வருவதாகவும்,  இது விடயத்தில் மக்கள் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டுமெனவும் அறிவித்துள்ள அனர்த்த முகாமைத்துவ திணைக்களம், தாழ்நிலங்கள் மற்றும் நில்வளா கங்கையின் இரு மருங்கிலும் உள்ள மக்களை கூடுதல் அவதானத்துடன் செயற்படுமாறும்  மத்திய நிலையத்தின் உதவிப் பணிப்பாளர் பிரதீப் கொடிப்பிலி தெரிவித்துள்ளார்.

 இதேவேளை ஜின்கங்கையின் நீர்மட்டம் உயர்ந்து வருவதால், தவளம,  பத்தேகம ஆகிய பிரதேசங்களின் நீர்மட்டம் உயர்ந்திருப்பதாக காலி மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிலையம் அறிவித்துள்ளது.நேற்று நல்லிரவு முதல் காலி மாவட்டத்திலும் ஜின் கங்கையின் மேற்கு பகுதியிலும் பெய்த கன மழையின் காரணமாக ஜின் கங்கையின் நீர் மட்டம் வேகமாக உயர்ந்து வருவதாக காலி ஜின் கங்கைக்கு பொறுப்பான பொறியியலாளர் நிலங்க சுபசிங்க தெரிவித்துள்ளார்.
Related News