සිංහල
English
Contact
Wednesday 16th January 2019    
சீருடை வவுசர் முறையினால் அதிபர்களுக்கு வருமானம்! -கல்வியமைச்சர் « Lanka Views

சீருடை வவுசர் முறையினால் அதிபர்களுக்கு வருமானம்! -கல்வியமைச்சர்பாடசாலை மாணவ மாணவ மாணவிகளுக்கு சீருடைக்கான வழங்கும் வவுசர்முறை காரணமாக அதிபர்கள் உள்ளிட்ட பாடசாலை அதிகாரிகள் பல்வேறு ஊழல் மோசடிகளில் ஈடுபடும் வாய்ப்பு உள்ளதை கல்வி அமைச்சர் அகில விராஜ் காரியவம் ஏற்றுக் கொண்டுள்ளார்.

சீருடை வாங்கும்போது பெயர் குறிப்பிடப்படும் வியாபார நிறுவனங்களில் வாங்குமாறு சில அதிகாரிகளும் பாடசாலை அதிபர்களும் கட்டாயப்படுத்துவதாக பெற்றோர்களினால் கல்வியமைச்சில் முறைப்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளமை சம்பந்தமாக கல்வியமைச்சு வௌியிட்டுள்ள 41/2018 சுற்றுநிருபத்தின்படி செயற்படுமாறு பாடசாலை நிர்வாகத்திற்கு உத்தரவிட்டுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். எவ்வாறாயினும் கடந்த ராஜபக்‌ஷ ஆட்சிக்காலத்தில் பாடசாலை சீருடைகள் வழங்குவதில் நடந்த ஊழல் மோசடிகளை தடுப்பதற்கும், இடைத்தரகர்களின் கொள்ளைக்கு இடமளிக்காமலும் பாடசாலை மாணவர்களுக்கு நிவாரணமளிக்கும் நோக்கத்தில் சீருடைக்கான வவுசர் முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதாகவும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார்.

என்றாலும் இந்த வவுசர் முறை கூட பாடசாலை அதிகாரிகளின் ஊழல் நோக்கத்திற்கு வழி சமைப்பதை அமைச்சர் ஏற்றுக் கொண்டுள்ளார். ஊழல் மோசடிகளை ஒழிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுப்பது தலைவலிக்கு தலையனையை மாற்றுவதைப்போன்றதல்ல என்பது அமைச்சருக்குத் தெரியாது போலும்.

பாடசாலைகளில் பணம் அறவிடுவதற்கான சட்டங்களை அமைத்து மொத்த சுமையையும் பெற்றோர்களின் தலையில் சுமத்தும் அரசாங்கம், இவ்வாறான ஊழல்கள் மேலும் அதிகரிப்பதற்காக பாதை அமைத்து வருகின்றது.

கல்வி அமைச்சின் செயலாளரினால் 27.12.2018ல் பாடசாலை அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பியுள்ள கடிதம் கீழே காணப்படுகின்றது.
Related News


இன்றைய ஊடகங்கள்

January 14, 2019 0 Comments