සිංහල
English
Contact
Wednesday 16th January 2019    
சுதந்திரக் கட்சியில் சிலர் அரசாங்கத்துடன் இணையத் தயார்! « Lanka Views

சுதந்திரக் கட்சியில் சிலர் அரசாங்கத்துடன் இணையத் தயார்!ஜனாதிபதியினால் அக்டோபர் 26ம் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்ட அதிகார மாற்ற சதி தொடர்பில் அதிருப்தியடைந்துள்ள சுதந்திரக் கட்சியைச் சேர்ந்த சில பா. உறுப்பினர்கள் ஐ.தே.க. வுடன் இணைவதற்கு தயாராவதாக அரசியல் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ஏற்கனவே ஐ.தே.க.வுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டு அரசாங்கத்துடன் இணைவதற்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்ட சுதந்திரக் கட்சி பா. உறுப்பினர் மற்றும் ஜனாதிபதி எடுக்கும் தீர்மானங்களால் அதிருப்தியடைந்துள்ள பா. உறுப்பினர்கள் அரசாங்கத்துடன் இணையவிருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

சமீபத்தில் முன்னால் ஜனாதிபதி சந்திரகா அம்மையார் முன்னின்று அமைக்கப்பட்ட சுதந்திரக் கட்சி உறுப்பினர்கள் குழு  சம்பந்தமாக தகவல்கள் வௌிவந்த நிலையில், சுகாதார அமைச்சர் ராஜித சேனாரத்ன, அரசாங்கத்துடன் இணையவிருக்கும் சுதந்திரக் கட்சி பா.உறுப்பினர்கள் குறித்த குறிப்பிட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. 12 பா.உறுப்பினர்கள் இவ்வாறு கட்சி மாற தயாராவதாக தகவல் கசிந்திள்ளது.
Related News


இன்றைய ஊடகங்கள்

January 14, 2019 0 Comments