සිංහල
English
Contact
Friday 14th May 2021    
சுதந்திர ஊடகவியலாளர் கைது செய்யப்பட்டு தாக்கப்பட்டமை தொடர்பில் ஊடக அமைப்புகள் கடுமையான எதிர்ப்பு! « Lanka Views

சுதந்திர ஊடகவியலாளர் கைது செய்யப்பட்டு தாக்கப்பட்டமை தொடர்பில் ஊடக அமைப்புகள் கடுமையான எதிர்ப்பு!கொழும்பில் நடைபெற்ற சுகாதார ஊழியர்களின் எதிர்ப்பு நடவடிக்கையின் போது செய்தி சேகரித்துக் கொண்டிருந்த மலிக் அபோகோன் என்ற ஊடகவியலாளர் கடந்த 7ம் திகதி பொலிஸாரினால் கைது செய்யப்பட்டார். அவரை உடனடியாக விடுதலை செய்யுமாறு பல ஊடக அமைப்புகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

இது தொடர்பில் சுதந்தி ஊடக அமைப்பு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், மலிக் அபேகோனை உடனடியாக விடுதலை செய்து, பொலிஸாரின் தாக்குதல் குறித்து நீதியான விசாரணை நடத்துமாறு கேட்டுள்ளதுடன் சம்பந்தப்பட்ட பொலிஸாருக்கு தண்டனை வழங்குமாறும் கேட்கப்பட்டுள்ளது.

சுதந்திர ஊடகவியலாளர் கைது செய்யப்பட்டமை தொடர்பில் சர்வதேச ரீதியில் கடுமையான கண்டனங்கள் எழுந்துள்ளதுடன், ஊடகவியலாளர்களின் உரிமைகள் தொடர்பில் செயற்படும் தேச எல்லையற்ற நிருபர்களின் குழு (RSF) அவரை உடனடியாக விடுதலை செய்யுமாறு கேட்டுள்ளது.

போலிஸாரினால் தாக்கப்பட்ட ஊடகவியலாளர் ஏப்ரல் 08ம் திகதி வியாழன் மாளிகாகந்த நீதவான் முன்னிலையில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட நிலையில் அவருக்கு எந்தவொரு காயமும் இல்லையெனக் கூறி சட்ட வைத்திய அதிகாரியினால் ஒப்பமிடப்பட்ட அறிக்கையொன்றையும் சமர்ப்பிதக்கப்பட்டிருந்தது.

இச்சந்தர்ப்பத்தில் ஊடகவியலாளர் மலிக் அபேவிக்ரம JMO வினால் போலி அறிக்கை வழங்கப்பட்டுள்ளதாகச் சத்தமிட்டுக் கூறியதோடு, முந்தைய இரவில் பொலிஸார் தாக்கியதனால் ஏற்பட்ட காயங்களை காணக் கூடியவாறு தனது மேலங்கியை கழற்றியுள்ளார்.

சித்திரவதைக்கு ஆளான ஊடகவியலாளரை தொடர்ந்து தடுப்புக் காவலில் வைத்து சிறைச்சாலை வைத்தியசாலையிலிருந்து புதிய அறிக்கையொன்றை வழங்குமாறு நீதிபதி உத்தரவிட்டார். அத்தருணத்தில் ஊடகவியலாளர் திடீரென மயங்கி விழுந்துள்ளார்.

ஏப்ரல் 12ம் திகதி மீண்டும் அவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்படவுள்ளார்.

மலிக் அபேகோன் கைது செய்யப்பட்டு தாக்கப்பட்டமை தொடர்பில் சுதந்தி ஊடக அமைப்பு தனது கண்டனத்தை அறிக்கையொன்றின் மூலம் வெளியிட்டுள்ளது.