සිංහල
English
Contact
Saturday 8th August 2020    
சுவிஸ் தூதுவர் திருப்பி அழைக்கப்பட்டதாக கூறப்படும்  செய்திகள் பொய்! « Lanka Views

சுவிஸ் தூதுவர் திருப்பி அழைக்கப்பட்டதாக கூறப்படும் செய்திகள் பொய்!இலங்கைக்கான சுவிஸ் தூதுவர் தனது நாட்டுக்கு திருப்பி அழைக்கப்பட்டுள்ளதாக வரும் செய்திகளை சுவிஸின் வௌியுறவு திணைக்கள் நிராகரித்துள்ளது.

சுவிடஸலாந்து தூதுவர் திருப்பி அழைக்கப்பட்டாரா என டேலி மிரர் பத்திரிகை சுவிஸ் அரசாங்கத்திடம் வினவியபோது அந்நாட்டு வௌியுறவு திணைக்கள் அதனை நிராகரித்துள்ளது.

சுவிஸ் தூதுவர் திருப்பி அழைக்கப்பட்டாரா ? என சுவிஸ்  வௌிநாட்டு உறவுகள் திணைக்களத்திடம் டெய்லி மிரர் பத்திரிகை வினவிபோது, அவர் தொடர்ந்தும் இலங்கையில கடமையாற்றுவதாக திணைக்கள் கூறியுள்ளது.

 
Related News