සිංහල
English
Contact
Tuesday 20th October 2020    
சூழல் அழிக்கப்படுவதை எதிர்த்தவர்கள் மீது குண்டர்கள் தாக்குதல்! « Lanka Views

சூழல் அழிக்கப்படுவதை எதிர்த்தவர்கள் மீது குண்டர்கள் தாக்குதல்!மன்னம்பிட்டி மணல் வழித்தடத்தின் சூழல் பாதிப்பிற்கு எதிராக தலையிட்டவர்கள் மீது குண்டர்கள் தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர்.

அரசியல் அதிகாரத்தை கையிலெடுத்து மணல் வழித்தடத்தை கைப்பற்ற வந்த குண்டர்களினால் மணல் அகழ்வு ஊழியர் சங்கத்தின் உறுப்பினர்களும் முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சியின் செயற்பாட்டாளர்களும் தாக்கப்பட்டுள்ளனர்.

பிரதமர் அலுவலகத்திலிருந்து கடிதத்துடன் வந்த சிலர் மணல் வழித்தடத்தை மீண்டு கைப்பற்றும் நோக்கில்; செயற்பட்டமையால் இந்த மோதல் நிலை உருவாகியுள்ளது.

இந்த திடீர் தலையீடு சம்பந்தமாக ஊழியர் தொழிற் சங்கம் தனது எதிர்ப்பை தெரிவித்த போதே குண்டர்களினால் அவர்கள் தாக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இச்சந்தர்ப்பத்தில் ஊழியர்களுக்கு ஆதரவாக அங்கிருந்த முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சியின் மத்தியக் குழு உறுப்பினருமான இந்திரானந்த சில்வா உட்பட சிலர் மேற்படி தாக்குதல் காரணமாக காயங்களுடன் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள். அமைச்சர் ரொஷான் ரணசிங்கவின் ஆதரவாளர்களே தாக்குதல் நடத்தியதாக மணல் வழித்தட ஊழியர்கள் குற்றம் சுமத்துகின்றனர்.

 

 
Related News