සිංහල
English
Contact
Sunday 19th January 2020    
‘சௌபாக்கியத்தின் நோக்க’த்திற்காக வடக்கிலிருந்து 2000 பேர் பொலிஸ் சேவைக்கு! « Lanka Views

‘சௌபாக்கியத்தின் நோக்க’த்திற்காக வடக்கிலிருந்து 2000 பேர் பொலிஸ் சேவைக்கு!சிறி லங்கா பொலிஸிற்கு 2020ல் வடக்கிலிருந்து 2000 பேரை இணைத்துக் கொள்ளவிருப்பதாக பொலிஸ் தலைமையகம் கூறுகிறது.

200 உதவிப் பொலிஸ் பரீட்சகர்கள், 1400 பொலிஸார்,  400 பெண் பொலிஸார் என்ற வகையில் இவர்கள் இணைத்து கொள்ளப்படுவிருக்கிறார்கள்.

தற்போதைய அராசங்கத்தின் ‘நாட்டை கட்டும் சௌபாக்கியத்தின் நோக்கு’ கொள்கைகளின்படி வட மாகாணத்தை இலக்காகக் கொண்டு செயற்படவிருக்கும் அபிவிருத்தி வேலைத் திட்டத்திற்கு சமமாக அரச சேவையை மீள் கட்டமைக்கும் செயற்திட்டத்தின் கீழ் இவர்கள் இணைத்துக் கொள்ளப்படவிருப்பதாக பொலிஸ் தலைமையகம் குறிப்பிடுகிறது.
Related News