සිංහල
English
Contact
Wednesday 3rd March 2021    
ஜனாதிபதியின் கூற்று யுத்தக் குற்றங்களுக்கு பிரபல சாட்சியாகும் -பௌத்த அமைப்பு « Lanka Views

ஜனாதிபதியின் கூற்று யுத்தக் குற்றங்களுக்கு பிரபல சாட்சியாகும் -பௌத்த அமைப்புபாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஹரின் பெர்னாண்டோவை இலக்கு வைத்து ஜனாதிபதி கூறிய அச்சுறுத்தல் கருத்து,  இலங்கை முப்படைகளும், இராணுவத்  தளபதியும் போர்க்குற்றங்கள் செய்ததாக எழுந்த குற்றச்சாட்டுகளை நிரூபிக்க வலுவான சான்றுகளாகக் கருதப்படக் கூடுமென  ஹெல பொது சவிய அமைப்பு  சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.

ஜனாதிபதியின் முதல் பெயரைக் குறிப்பிட்டு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஹரின் பெர்னாண்டோ பாராளுமன்றத்தில் ஆற்றிய உரைக்கு பதிலளித்த  கோதபய ராஜபக்ஷ, பாதுகாப்புச் செயலாளராக தான் கடைமையாற்றும் காலத்தில் பித்தள சந்தியில் வைத்து எல்.டீ.டீ.ஈ.யின் தலைவர் பிரபாகரன் வேலையைக் காட்டத் துவங்கியதன் பின்பு அவரை நந்திக்கடல் காயலில் நாயைப் போல தவழ்ந்து வரச் செய்ததாகவும், தான் விரும்பினால் மீண்டும் பாதுகாப்புச் செயலாளர் பாத்திரத்திற்கு மாற முடியுமெனவும் குறிப்பிட்டார்.

இந்த அறிக்கையானது நாட்டின் ஜனாதிபதி என்ற வகையில்  “இல்லாத பிரச்சினைகளை வரவழைப்பதாகும்” என்று ஹெல பொது சவியவின்  தலைவர் பொதுகல ஜினவன்ச தேரர் தெரிவித்துள்ளார். ஜனாதிபதியின் அறிக்கை வெளிநாட்டு மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு  ஐ.நா மனித உரிமைகள் ஆணையத்திடம்  சமர்ப்பித்தால் இல்லாத பிரச்சினைகளை வரவழைத்துக் கொள்வதாகுமெனவும், யுத்தக் குற்றங்களின் ஈடுபட்டதாக முப்படைகள் மீது சுமத்தப்பட்டிருக்கும் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு இது சாட்சியாகக் கூடுமெனவும் தெரிவித்துள்ளார்.