සිංහල
English
Contact
Saturday 8th August 2020    
ஜப்பானிலும், வியட்நாமிலும் தங்கியிருந்த இலங்கையர்கள் நாடு திரும்பினர்! « Lanka Views

ஜப்பானிலும், வியட்நாமிலும் தங்கியிருந்த இலங்கையர்கள் நாடு திரும்பினர்!வியாட்நாமில் தங்கியிருந்த 65 இலங்கையர்கள் கடந்த 2ம் திகதி வியட்நாம் விமானச் சேவையைச் சேர்ந்த விமானத்தில் நாடு திரும்பியுள்ளனர்.

இதற்கிடையே ஜப்பானில் தங்கியிருந்த 261 இலங்கையர்கள் நாடு திரும்பியுள்ளனர். இவர்கள் ஜப்பானுக்கு சென்றிருந்த இவர்கள் யூ.எல். 455 விமான மூலம் கட்டுநாயக விமான நிலையத்தை வந்தடைந்ததாக விமான நிலைய தகவல்கள் கூறுகின்றனர்.
Related News