සිංහල
English
Contact
Sunday 19th January 2020    
ஜமால் கசோகி படுகொலை- சௌதியி அரேபியாவில் 5 பேருக்கு மரண தண்டனை! « Lanka Views

ஜமால் கசோகி படுகொலை- சௌதியி அரேபியாவில் 5 பேருக்கு மரண தண்டனை!கடந்த வருடம் துருக்கியின் தலைநகர் இஸ்தான்புல் சௌதி அரேபிய தூதுவரின் அலுவலகத்தில் வைத்து கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்ட ஊடகவியலாளர் ஜமால் கசோகியின் கொலை சம்பந்தமாக 5 நபர்களுக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக செய்திகள் கூறுகின்றன. இதில் சம்பந்தப்பட்ட மேலும் 3 நபர்களுக்கு தலா 24 வருட சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த படுகொலையோடு சம்பந்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் சௌதி அரேபியாவின் முடிக்குரிய இளவரசரின் ஆலோசகர்கள் உட்பட இரண்டு சிரேஷ்ட அதிகாரிகள் மீது குற்றம் சுமத்தப்பட்டிருந்தது.

2018 ஒக்டோபர் மாதம் நடந்த ஜமால் கசோகியின் படுகொலை, சர்வதேச மட்டத்தில் சௌதி அரேபியா மீது கடுமையான விமர்சனங்கள் எழக் காரணமாக இருந்தது. சௌதி அரேபியாவின் முடிக்குரிய இளவரசர் பின்பற்றிய எதிர் கருத்துடையவர்கள் அடக்கும் செயற்பாட்டை இலக்காகக் கொண்டு கசோகியின் படுகொலை சம்பந்தமாக சௌதி அரேபியா பொறுப்புக் கூற வேண்டுமென குற்றஞ் சாட்டப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

 

 

 

 
Related News