සිංහල
English
Contact
Tuesday 15th June 2021    
ஜெனீவா மனித உரிமை கௌன்ஸில் இலங்கைக்கு எதிரான பிரேரணையை நிறைவேறியது! « Lanka Views

ஜெனீவா மனித உரிமை கௌன்ஸில் இலங்கைக்கு எதிரான பிரேரணையை நிறைவேறியது!ஜெனீவா மனித உரிமைகள் கௌன்ஸிலின் 46 வது கூட்டத் தொடரில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட இலங்கை சம்பந்தமான பிரேரணை அதிக வாக்குகளால் நிறைவேறியுள்ளது. பிரேரணைக்கு ஆதரவாக 22 வாக்குகளும், எதிராக 11 வாக்குகளும் கிடைத்துள்ளன. இந்தியா ஜப்பான் உட்பட 14 நாடுகள் வாக்களிப்பில் கலந்துக் கொள்ளவில்லை.

இலங்கையில் மனித உரிமைகள் மீறப்படுவது சம்பந்தமான விடயங்களை உள்ளடக்கி பிரித்தானியா, கனடா, ஜெர்மனி, மொன்டிநீக்ரோ, மஸிடோனியா, மலாவி ஆகிய நாடுகள் ஒன்றிணைந்து 46ஃ1 என்ற இந்த பிரேரணையை சமர்ப்பித்திருந்தன.

இம்முறை கூட்டத் தொடரில் ஐக்கிய நாடுகள் மன்றத்தின் மனித உரிமைகள் ஆணையாளர் மிசெல் பெஸலேவினால் இலங்கை தொடர்பிலான அறிக்கையொன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது. ஐக்கிய நாடுகள் மன்றத்தின் மனித உரிமைகள் கௌன்ஸிலின் உள்ளக செயற்பாட்டு விவாதத்தின் போது, மனித உரிமைகள் ஆணையாளர் மிசெல் பெஸலே இலங்கை தொடர்பில் சமீபத்தில் சமர்ப்பித்திருந்த அறிக்கை சம்பந்தமாக கடந்த பெப்ரவரி 25ம் திகதி 38 நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் தமது நாடுகளின் நிலைப்பாட்டை தெளிவுபடுத்தியுள்ளன.

அதன்போது பிரித்தானியா, பிரான்ஸ், அமெரிக்கா, நோர்வே, கனடா, சுவிட்ஷலாந்து, பெல்ஜியம், நெதர்லாந்து, அயர்லாந்து உட்பட 15 நாடுகள் ஆணையாளரின் அறிக்கைக்குச் சார்ப்பாக கருத்து கூறியிருந்தனர்.
ஜெனீவா பிரேரணை நிறைவேறியதன் பின்பு மனித உரிமைகள் ஆணையாளர் அலுவலகத்திற்கு இலங்கை சம்பந்தமாக பின்வரும் பொறுப்புக்கள் ஒப்படைக்கப்படுவதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

“இலங்கையில் மனித உரிமைகள் மீறப்படுதல் மற்றும் அது சார்ந்த குற்றங்கள் சம்பந்தமாக சான்றுகளின் பொறுப்புடமையை முன்னெடுத்துச் செல்லும் நோக்கில் பாதுகாத்தல் மற்றும் பகுப்பாய்வு செய்வதன் முக்கியத்துவத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டியதுடன், ஆணையாளர் அலுவலகத்தில் தகவல்களை சேகரிக்கும் திறன், தகவல் மற்றும் சான்றுகளை ஒன்றிணைத்தல், பகுப்பாய்வு செய்தல் மற்றும் பாதுகாக்கவும் வலுப்படுத்தவும் தீர்மானிக்கிறது. இலங்கையில் மொத்த மனித உரிமைகள் மீறல் அல்லது சர்வதேச மனிதநேய சட்டத்தை மீறல், பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் உயிர் பிழைத்தோருக்காக தோற்றி நிற்றல், சரியான நீதித்துறை அதிகாரத்துடன் உறுப்பு நாடுகள் உட்பட குறித்த நீதித்துறை மற்றும் வேறு நடவடிக்கைகளுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்குவதற்காக எதிர்கால பொறுப்புடமை செயற்பாட்டிற்கான உபாயங்களை விருத்தி செய்தல்”

இதன்படி, ஆணையாளர் அலுவலகத்தில் விசேட அலகொன்று அமைக்கப்படுவதோடு, அதில் சட்ட நிபுணர்கள் உள்வாங்கப்படுவர். இதற்காக எதிர்வரும் 22 மாத செலவீனங்களுக்காக 2.8 மில்லியன் டொலர் வழங்கப்படும். எந்தவொரு நாட்டிலோ அல்லது இலங்கையிலோ யுத்தக் குற்றங்கள் அல்லது மனித உரிமைகள் கடுமையாக மீறப்படுதல் சம்பந்தமாக வழக்குத் தொடுக்கத் தேவையான தகவல்கள் இநத அலகின் ஊடாக வழங்கப்படும்.
மேலும், பிரேரணையின் மூலம் இலங்கையில் மனித உரிமைகளின் நிலைமை சம்பந்தமாக நிரந்தர விசாரணையை நடாத்திச் செல்வதற்காக எதிர்வரும் 22 மாதங்களுக்குள் 3 அறிக்கைகளை சமர்ப்பிக்குமாறு மனித உரிமைகள் ஆணையர் பரிந்துரை செய்கிறார். இது, இதற்கு முன்னர் காணப்படாத வளர்ச்சியாகும். இலங்கையில் மனித உரிமைகள் நிலை மோசமாகுமென்ற உலக மக்களின் அங்கீகாரத்தை இது காட்டுகிறது.

“நல்லிணக்கம் மற்றும் பொறுப்புடமையின் முன்னேற்றம் உட்பட இலங்கையில் மனித உரிமைகளின் நிலை சம்பந்தமாக அதன் கண்காணிப்பு அறிக்கையை மேம்படுத்துமாறும், மனித உரிமைகள் கௌன்ஸிலின் 48வது கூட்டத் தொடரில் வாய்மொழி இற்றைப்டுத்தலை சமர்ப்பிக்குமாறும் ஆணையாளர் அலுவலகம் கேட்டுக் கொள்கிறது.

அதன் 49வது கூட்டத் தொடரில் எழுத்து வடிவில் இற்றைப்படுத்தல்; மற்றும் அதன் 51வது கூட்டத் தொடரில பொறுப்புடமையை மேம்படுத்துவதற்காக மேலும் மாற்றீடுகள் அடங்கிய விரிவான அறிக்கையொன்றை சமர்ப்பிக்குமாறும் கேட்டுக் கொள்வதுடன், அந்த இரு அறிக்கைகளும் கருத்தாடலுக்குள் பேசப்படல் வேண்டும்”
இதற்கிடையே அந்த அறிக்கையை திறனாய்வு செய்வதற்காக பல பொறுப்புகள் இலங்கை அரசாங்கத்திடம் ஒப்படைக்கப்படுகின்றன. அவையாவன:

1. துரிதமானதும், விரிவானதும் மற்றும் பக்கச்சார்ப்பற்றதுமான விசாரணையொன்றை உறுதி செய்யுமாறு இலங்கை அரசிடம் கேட்டுக் கொள்வதுடன், மனித உரிமைகள் மீறப்படுதல் மற்றும் கடுமையான சட்ட மீறல்களுடன் சம்பந்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும சகல குற்றங்களுக்கும் எதிராக வழக்குத் தொடுக்குமாறு கேட்டுக் கொள்கிறது.

2. இலங்கை மனித உரிமைகள் ஆணையம், காணாமல் போன ஆட்கள் சம்பந்தமான அலுவலகம் மற்றும் இழப்பீடு வழங்கும் அலுவலகம் ஆகியவற்றை அமைத்துள்ளவாறு அவர்களுக்கு அதிகாரம் வழங்குமாறும் இலங்கை அரசை கேட்டுக் கொள்கிறது.

3. மனித உரிமைகளை பாதுகாத்தல் உட்பட சிவில் சமூக செயற்பாட்டாளர்களை பாதுகாக்குமாறும், எந்தவொரு தாக்குதலையும் விசாரணை செய்யுமாறும், சிவில் சமூகத்திற்கு இடையூறு செய்தல், சோதனை செய்தல், பாதுகாப்பற்ற தன்மை மற்றும் பழிவாங்கும் அச்சுறுத்தலின்றி செயற்படக் கூடியவாறு பாதுகாப்பானதும், செயற்படக் கூடியதுமான சூழலை உறுதி செய்யுமாறும் இலங்கை அரசை கேட்டுக் கொள்கிறது.

4. பயங்கரவாத தடுப்புச் சட்டத்தை பகுப்பாய்வு செய்யுமாறும், பயங்கரவாதத்தற்கு எதிராக போராடியது சம்பந்தமான எந்தவொரு அரசியலமைப்பு சட்டமும் அரசின் சர்வதேச மனித உரிமைகள் மற்றும மனிதநேய சட்ட பொறுப்புடமைகளுக்கு ஏற்புடையதாகுமென உறுதி செய்யுமாறும் இலங்கை அரசிடம் கேட்டுக் கொள்கிறது.

5. சகல மத சமூகங்களும் அவர்களது மதத்தை வெளிப்படுத்தும் திறனை மேம்படுத்துவதனால் மதத்திற்கும், நம்பிக்கைக்கும் அல்லது பன்முகத்தன்மைக்கும் சுதந்திரம் வழங்குமாறும், வெளிப்படையாகவும், சமமான அடிப்படையின் மீது சமூகத்திற்கு பங்களிப்பை வழங்குமாறு இலங்கை அரசை கேட்டுக் கொள்கிறது.

6. அவர்களது வேண்டுகோள்களுக்கு முறையான பதில் உட்பட மனித உரிமைகள் கௌன்ஸிலின் சிறப்பு செயல்முறைகளோடு தொடர்ச்சியான ஒத்துழைப்புடன் செயற்பட இலங்கை அரசை ஊக்குவிக்க எதிர்ப்பார்க்கிறது.