සිංහල
English
Contact
Thursday 20th June 2019    
ஜே.வி.பி. – ஐ.தே.க. இடையிலான் பேச்சுவார்த்தை வெற்றி -ரணில் விக்ரமசிங்க « Lanka Views

ஜே.வி.பி. – ஐ.தே.க. இடையிலான் பேச்சுவார்த்தை வெற்றி -ரணில் விக்ரமசிங்க



நிறைவேற்று அதிகார ஜனாதிபதி முறையை இரத்துச் செய்வதற்காக மக்கள் விடுதலை முன்னணியினால் கொண்டுவரப்பட்ட 20 வது அரசியலமைப்புத் திருத்தத்தினை அடிப்படையாகக் கொண்டு இன்று (22) நடைபெற்ற பேச்சுவாரத்தை வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்ததாக பிரதம் ரணில் விக்ரமசிங்க கூறுகிறார்.

பிரதமரின் பாராளுமன்ற அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையில் மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் தலைவர் அனுர குமார திசாநாயக, பா. உறுப்பினர்களான விஜித ஹேரத், நலின்த ஜயதிஸ்ஸ மற்றும் அபிவிருத்தி உபாயங்கள், சர்வதேச வர்த்தக மற்றும் விஞ்ஞான. தொழில்நுட்ப அமைச்சர் மலிக் சமரவிக்ரம ஆகியோர் கலந்து கொண்டிருந்தனர்.

நிறைவேற்று அதிகார ஜனாதிபதி முறையை  இரத்துச் செய்வது சம்பந்தமாக கொள்கை ரீதியில் இணக்கப்பாட்டிற்கு வந்திருப்பதாக பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க கூறினார். அதோடு, இது குறித்து ஐக்கிய தேசிய முன்னணியின் கட்சிகளுடன் கலந்து பேசி முடிவுக்கு வருவதாகவும் கூறினார்.

1994 லிருந்துநிறைவேற்று அதிகார ஜனாதிபதி முறையை இரத்துச் செய்வதாக அடிக்கடி வாக்குறுதியளித்த வேட்பாளர்கள் பின்னர் அந்த வாக்குறுதியை  மீறி நிறைவேற்று அதிகார ஜனாதிபதித் தேர்தல்களில் போட்டியிடுவது மக்களுக்குச் செய்யும் துரோகம் என்பது  இப்படியான உடன்பாடுகளின் மூலம் தெரிய வருகின்றது.

முதலாளித்துவ வேட்பாளர்களின் இவ்வாறான பொய் வாக்குறுதிகள் குறித்து மக்கள் மத்தியில் நம்பிக்கையை உருவாக்கி கடந்தகாலம் பூராவும் ஜேவிபி. செயற்பட்டு வந்தமை ஊரறிந்த இரகசியமாகும்

நிறைவேற்று அதிகார ஜனாதிபதி முறையை இரத்துச் செய்வதாகக் கூறிய  தற்போதைய ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவையும் ஆட்சிக்கட்டில் ஏற்ற ஜேவிபி. முன்னின்று உழைத்தமையையும், அவர் மீண்டும் நிறைவேற்று ஜனாதிபதித் தேர்தலில் போட்டியிடத் தயாராவதையும் இச்சந்தர்ப்பத்தில் குறிப்பிடத்தான் வேண்டியுள்ளது.




Related News