සිංහල
English
Contact
Tuesday 15th June 2021    
டிரம் ஆதரவாளர்கள் அமெரிக்க காங்கிரஸ் கட்டித்திற்குள் பலவந்தமாக நுழைந்தனர்! « Lanka Views

டிரம் ஆதரவாளர்கள் அமெரிக்க காங்கிரஸ் கட்டித்திற்குள் பலவந்தமாக நுழைந்தனர்!சமீபத்தில் நடைபெற்ற அமெரிக்க ஜனாதிபதித் தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற ஜோ பைடனின் வெற்றியை உறுதி செய்வதற்காக  அமெரிக்க காங்கிரஸ் நேற்று கூடிய வேளையில் கெப்பிடல் கட்டித்திற்குள் திடீரென நுழைந்த ஜனாதிபதி டொனல்ட் டிரம்பின் ஆதரவாளர்கள் அந்த அமர்வை முழுமையாக சீர்குழைத்தனர்.
அமெரிக்காவின் வாசிங்டன் நகர D.C யில் திரண்டிருந்த ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களிடம் பேசிய டொனால்ட் டிரம்” நாம் இந்த வெற்றியை ஏற்றுக் கொள்ளப் போவதில்லை”யெனக் கூறினார். இதனால் குழப்பமடைந்த எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் கெப்பிடல் கட்டிடத்திற்குள் ஆயுதங்களுடன் பலவந்தமாக நுழைந்தனர். அங்கு நுழைந்த ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் யன்னல் கண்ணாடிகளை உடைத்து நொறுக்கியதுடன், செனட் சபை உறுப்பினர்களின் இருக்கைகளில் அமர்நது உறுப்பினர்களை அச்சுறுத்தினர்.
இதற்கிடையே நிலைமையை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவருவதற்காக தேசிய பாதுகாப்புப் படையணி அழைக்கப்பட்டிருந்தது. ஆர்ப்பாட்டங்களின் போது துப்பாக்கிச் சூட்டுக்கு இலக்காகி ஒரு பெண் இறந்துள்ளார். இந்நிலையில், அடாவடித்தனத்தை நிறுத்திவிட்டு அமைதியாக நடந்து கொள்ளுமாறு  தெரிவு செய்யப்பட்ட புதிய ஜனாதிபதி ஜோ பைடன் ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களை கேட்டுக் கொண்டார். என்றுமில்லாதவாறு ஜனநாயகம் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகியுள்ளதாகக் கூறிய ஜோ பைடன், இந்த அடாவடியான சுற்றிவளைப்பை நிறுத்த நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கேட்டுக் கொண்டார்.
தற்போது நிலைமை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டிருப்பதோடு, இன்றிரவு காங்கிரஸ் மீண்டும் கூடப்படவுள்ளது. அதன்போது புதிய ஜனாதிபதியைத் தெரிவு செய்யும் முன்மொழிவு நிறைவேற்றப்படவிருக்கின்றது. இதற்கிடையே மேற்படி சம்பவம் தொடர்பில் ட்விட்டர் செய்தியொன்றை வௌியிட்டுள்ள பிரித்தானியப் பிரதமர் பொரிஸ் ஜோன்ஸன் அமெரிக்காவின் காட்சிகள் அறுவறுக்கத்தக்கதாகுமெனவும், உலகம் பூராவும் ஜனநாயகத்திற்காக தோற்றி நிற்கும் அமெரிக்கா முறைாயன அதிகார மாற்றத்திற்காக செயற்பட வேண்டுமெனவும் கூறியுள்ளார்.
சர்வாதிகாரிகள் எப்போதுமே பதவியிலிருந்து அமைதியாக விலகிச் சென்றதாக வரலாறு கிடையாது என்பதுதான் உண்மை.​