සිංහල
English
Contact
Sunday 15th December 2019    
தம்மிக பெரேராவின் குப்பை கம்பனியும் பதிவு செய்யப்படவில்லை! « Lanka Views

தம்மிக பெரேராவின் குப்பை கம்பனியும் பதிவு செய்யப்படவில்லை!102 குப்பை கொள்கலன்களை இறக்குமதி  செய்துள்ள ஹேலீஸ் நிறுவனம் சிறி லங்கா முதலீட்டுச் சபையில் பதிவு செய்யப்படாத நிறுவனமாகும் எனவும், அது 2014 லிலிருந் ஒன்றிணைந்த வௌிப்புற சேவைகள் வழங்கும் நிலையமாக கட்டுநாயக ஏற்றுமதி வலயத்தில்  உள்ளக வர்த்தக நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் குறிப்பிட்டு சிறி லங்கா முதலீட்டுச் சபை அறிவித்தலொன்றை வௌியிட்டுள்ளது.

‘சிறி லங்கா முதலீட்டுச் சபையின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள நிறுவனமான ஹேலீஸ் ப்றீ சோன் கம்பனி 2013 இல.1 சட்டமூலத்தின் கீழ் செயற்படும் நிறுவனமாகும். அதன்படி 2014 மே மாதத்திலிருந்து அந்நிறுவனம் ஒன்றிணைந்த சேவை நிலையமாக கட்டுநாயக ஏற்றுமதி வலயத்தில் உள்ளக நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. 2017 அக்டோபர் மாதம் ஹேலீஸ் நிறுவனத்தின் மீள் ஏற்றுமதிக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட மெத்தைகள் மற்றும் கம்பளங்கள் உட்பட 130 கொள்கலன்களை பிரித்தானியாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்தது. இவற்றில் 29 கொள்கலன்கள் மீள் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டுள்ளன. எவ்வாறாயினும் 2018 ஜனவரி ஆகும்போது எஞ்சிய கொள்கலன்களில் உள்ள பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்யாமல் ஏற்றுமதி வலயத்திற்குள் களஞ்சியப்படுத்தியுள்ளதாக முதலீட்டு சபையின் கண்காணிப்பின்போது தெரிய வந்துள்ளது.

இதனால் ஹேலீஸ் நிறுவனம் முதலீட்டுச் சபையினால் கடுமையாக எச்சரிக்கப்பட்டதுடன், ஒப்பந்தத்தின்படி குறித்த பொருட்களை கூடிய விரைவில் மீள் ஏற்றுமதி செய்வது தொடர்பில் சூழல் விதிமுறைகளை கடைபிடிக்குமாறு கம்பனிக்கு உத்தரவிட்டது. அதோடு, நிறுவனத்தின் அனைத்து இறக்குமதிகளையும் தற்காலிகமாக தடை செய்ததுடன், 2018 பெப்ரவரி கடைசிக்கு முன்னர் சகல பொருட்களையும் மீள் ஏற்றுமதி செய்யுமாறும் முதலீட்டுச் சபை கம்பனிக்குக் கூறியது. என்றாலும் நிறுவனம் அவ்வாறு ஏற்றுமதி செய்யாத நிலையில் அதற்கு பல்வேறு தொழிலநுட்ப காரணங்களையும் முன் வைத்தது.

ஹேலீஸ் நிறுவனம் வாக்குறுதியளித்தவாறு இந்த பொருட்களை மீள் ஏற்றுமதி செய்யாத காரணத்தினால் நிறுவனததின் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க முதலீட்டுச் சபை நடவடிக்கை எடுத்ததுள்ளது.
Related News