සිංහල
English
Contact
Saturday 1st October 2022    
தர்மத்தை காப்பவன் தர்மத்தால் காக்கப்படுவான்!!! « Lanka Views

தர்மத்தை காப்பவன் தர்மத்தால் காக்கப்படுவான்!!!தர்மத்தை காப்பவன் தர்மத்தால் காக்கப்படுவான்…… கனவான்களே தர்மம் என்பது மஹிந்த என்பது அல்ல! நாலா புறத்திலும் மஹிந்த சிந்தனையை நடைமுறைப்படுத்தும் கால அட்டவணையை தயாரித்துக்கொண்டு இருக்கின்றார்கள்…. அது என்னவென்று தெரியுமா???

யுத்தத்தை காட்டிப்பார்த்தார்கள், இப்போது அந்த றீல் சரி வரவில்லை, மக்களுக்கு அதை கேட்கும் போது கொட்டாவி வருகிறது! அதற்குப்பிறகு “மின்சாரக்கதிரை” என்றார்கள் “டயஸ்போரா” என்றார்கள் இன்னும் பலதை சொல்லிப்பார்த்தார்கள்…. மகிந்த சிந்தனை துறையின் சால்வையின் முடிச்சுக்களை அவிழ்க்க அவை போதுமானதாக இல்லை,

இப்போது அடிப்படை வாதத்தையும், இன வாதத்தையும் கொண்டுவந்துள்ளார்கள். சமீபத்தில் அளுத்கமை பேருவளையில் கொலைகளத்தை தூண்டியது தான் நல்ல உதாரணம். கொலை பாதகம் புரியச்சொன்ன அந்த “பலு (நாய்) சேனையுடனும், அந்த நாய் சேனைக்கு இன்னும் உயிரூட்ட இன்னும் ஒரு நல்ல ஒன்றை கொண்டு வருகின்றார்கள்.. யார் அது? அசின் அசின் விராதுவாம்!!! கொலைகாரனை கூட்டி வருகின்றார்கள். காவியுடைதாரியை இந்த புண்ணிய பூமிக்கோ எதுக்கோ அழைத்து வருகின்றார்கள். அந்த கொலைகாரனை இங்கு அழைத்து வருவது ஏன்? இங்கு சமாதானத்தை ஏற்படுத்தவா? ஐயோ எங்களுக்கு தெரியாத சமாதானம்!

அவனை அழைத்து வருவது சமாதானத்தை காக்கவல்ல “பாணாதி பாதா வீரமணி”யை காப்பதற்கு அல்ல அசின் விராதுவை கொண்டு வருகின்றார்கள். ஒன்றுக்கு ஒன்று பழிக்கு பழி என்று தர்மத்தில் இல்லாவிட்டாலும் அந்த நாய் சேனாவிலுள்ள நாயகர்களை ஒன்றினைத்து படுகொலைக்கான இனவா​ைத்தை தூண்டி  வாக்குகளை சேர்த்துக்கொள்ள பார்க்கின்றார்.

நாங்கள் பார்க்கத்தான் இருக்கின்றோம்… அந்த பல சேனைகள், பறக்கும் பல சேனைகள் எல்லாம் எங்கே அமரும் என்று நாங்கள் அறிவோம்……

 
Related News