සිංහල
English
Contact
Saturday 23rd October 2021    
தற்போது அமுலிலுள்ள ஊரடங்குச் சட்டம் ஒக்டோபர் 1ம் திகதி அதிகாலை 4.00 மணிக்கு நீக்கப்படும்! « Lanka Views

தற்போது அமுலிலுள்ள ஊரடங்குச் சட்டம் ஒக்டோபர் 1ம் திகதி அதிகாலை 4.00 மணிக்கு நீக்கப்படும்!நாட்டில் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ள தனிமைப்படுத்தல் ஊரடங்குச் சட்டத்தை ஒக்டோபர் 1ம் திகதி நீக்கும்படி சுகாதாரத் துறைக்கு ஜனாதிபதி பரிந்துரைத்துள்ளதாக ஜனாதிபதி செயலகம் கூறுகிறது.

இதன்படி, டெல்டா திரிபு பரம்பல் காரணமாக சுகாதாரத் துறை அரசாங்கத்தை வற்புறுத்தியதன் காரணமாக தனிமைப்படுத்தல் ஊரடங்குச் சட்டம் ஒக்டோபர் 1ம் திகதி அதிகாலை 4.00 நீக்கப்படவுள்ளது.
Related News