සිංහල
English
Contact
Sunday 20th May 2018    
தான்  ஜனாதிபதியாக  பதவியேற்று  உருவாக்கிய   அரசாங்கம்  திறைசேரியை  கொள்ளையடித்ததை  மைத்ரிபால  சிறிசேன  ஒத்துக்கொண்டார். « Lanka Views

தான் ஜனாதிபதியாக பதவியேற்று உருவாக்கிய அரசாங்கம் திறைசேரியை கொள்ளையடித்ததை மைத்ரிபால சிறிசேன ஒத்துக்கொண்டார்.தான்  அரச  தலைவராக  ஆனதன் பின் , தனது  பங்களிப்போடு  உருவாக்கப்பட்ட  தற்போதைய  கூட்டு  அரசாங்கம்  ஆட்சிக்கு  வந்த  இரண்டு  மாதத்தினுள்  அரச  திறைசேரியை கொள்ளையடித்ததாக  ஜனாதிபதி  மைத்ரிபால சிறிசேன  ஒத்துக்கொண்டுள்ளார்.

ஜனாதிபதி  இவ்வாறு  அறிவித்தது   பத்திரிகை  ஆசிரியர்கள்  மற்றும்  ஊடக நிறுவனங்களின் தலைவர்களோடு   நேற்று (26)  இடம்பெற்ற  ஊடக சந்திப்பின் போதே  ஆகும்.

அந்த  கொள்ளையில்  ஈடுபட்டவர்களும்  அதற்கு  உடந்தையாக  இருந்தவர்களும்  , அதை  பார்த்துக்கொண்டிருந்தவர்கள்  தொடர்பாகவும்  ஒரு  நாடாக எதனை  சிந்திப்பதென்று  யோசிக்கவேண்டியதாய்  உள்ளதாக  அவர்  கருத்து தெரிவித்தார்.  அந்த  கொள்ளை  நடந்து  மூன்று  வருடங்களின்  பின்  இவ்வாறு ஜனாதிபதி  நடந்ததை  ஒத்துக்கொண்டு   ,  தனது  நாளைய  தினத்தை  பற்றி  யோசிக்காது  இவற்றை  எதிர்க்கும்   நிலைமை  ஏற்பட்டுள்ளதாக  அவர்  கூறினார். மேலும்  கருத்து  தெரிவித்த  ஜனாதிபதி ,  மூன்று வருடங்களாக  திறைசேரிக்கு  செல்லவேண்டிய  நிதி   தனியார்  கம்பெனிகளுக்கு  சென்றுள்ளதாக  கூறினார்.  அரசாங்கத்துடன் தொடர்புடைய  மற்றும் இருந்த  சிலரின்  தேர்தல் நடவடிக்கைகளுக்காக  இந்த  நிதி  சென்றுள்ளதாகவும்  ஜனாதிபதி  கூறினார்.

ரவி கருணாநாயக்க  மத்திய வங்கி பிணை முறி  ஆணைக்குழு அறிக்கை  தொடர்பாக  கூறவேண்டியதை  கூறியிருந்தால்  அது  அவரின்  தற்கொலையாக  இருந்திருக்கும் என  ஜனாதிபதி  அங்கு கூறினார். மத்திய வங்கி  சாட்சிகள் அடங்கிய  கோவைகள்  இரண்டு லாரிகள்  களஞ்சிய படுத்தப்பட்டுள்ளதாக ஜனாதிபதி  சிறிசேன அறிவித்தார்.   எதிர் காலத்தில்  வரவிருக்கும்  வழக்குகளில்  இருந்து  தப்பித்துக்கொள்ளுவதற்காக  மோசமான கூட்டணியொன்று  அரசியல் பேதமின்றி   தோன்றியுள்ளதாக   ஜனாதிபதி  மேலும்தெரிவித்தார்.

பிணை முறி  அறிக்கை  கிடைத்த இரு வாரங்களின் பின்  அறிக்கையொன்றை  வழங்க  நினைத்திருந்ததும் ,  உடனடியாக  வெளியிடவேண்டும்  என்ற  கோரிக்கை  காரணமாக  தான்  உடனடியாக  அது பற்றி  அறிவித்ததாக   ஜனாதிபதி  தெரிவித்தார்.  சிலருக்கு  தேவைப்பட்டது  அதனை  அரசியலுக்காக  மட்டும்  பாவிப்பதற்கு  ,  பிணை முறி  அறிக்கை, பாரிய  ஊழல்  மோசடிகளை தேடும்  ஜனாதிபதி  ஆணைக்குழுவின்  அறிக்கை  ஒன்றாக  வெளியிட்டது   திட்டமிட்டமுறையில்  அல்ல. தற்செயலாக  கிடைத்த  இரு  அறிக்கைகளையும் ஒன்றாக  பாராளுமன்றுக்கு  முன்வைத்ததாக ஜனாதிபதி  தெரிவித்தார்.  அறிக்கையை வெளியிடும்படி  குரல்  கொடுத்தவர்கள்  அறிக்கை  வெளிவந்த பின்  அமைதியாயினர்  என்றும்  ஜனாதிபதி  கூறினார். அறிக்கையை  கேட்டு  கூக்குரல்  இட்டவர்கள்  அறிக்கைகள்  இரண்டையும்   தேர்தலுக்கு  முன்  இரண்டு  நாட்கள் விவாதத்திற்கு  எடுத்திருந்தால்  அது  தொடர்பாக  நாட்டுக்கு  தெரிந்திருக்கும்  என்று  கூறிய  ஜனாதிபதி  இரு சாராரும்  இணைந்து  புத்தகத்தை  மூடிவிட்டனர் என்றும்  கூறினார்.
Related News