සිංහල
English
Contact
Tuesday 15th June 2021    
தாய்வான் நாட்டில் சுரங்கத்தில் இரயில் தடம் மாறி  விபத்துக்குள்ளானதில் 35 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே மரணம் « Lanka Views

தாய்வான் நாட்டில் சுரங்கத்தில் இரயில் தடம் மாறி விபத்துக்குள்ளானதில் 35 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே மரணம்தாய்வான் நாட்டில் சுரங்கத்தில் இரயில் தடம் மாறி விபத்துக்குள்ளானதில் 35 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே மரணம் பலர் படுகாயங்களுடன் மீட்பு மேலும் பலி எண்ணிக்கை உயரும் என அஞ்சப்படுகிறது
Related News