සිංහල
English
Contact
Wednesday 21st August 2019    
தீவிரவாதத் தாக்குதல் குறித்து விசாரிக்க புதிய பாதுகாப்புப் பிரிவு! « Lanka Views

தீவிரவாதத் தாக்குதல் குறித்து விசாரிக்க புதிய பாதுகாப்புப் பிரிவு!சர்வதேச பயங்கரவாத அமைப்புகள் மற்றும் மத அடிப்படைவாதிகளிடமிருந்து வரக்கூடிய அச்சுறுத்தல்களை அறிந்தி கொள்வதற்காக பாதுகாப்பு அமைச்சின் கீழ் சிறப்பு பாதுகாப்பு பிரிவொன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிய வருகிறது.

இந்தப் பிரிவின் தலைவராக மேஜர் ஜெனரல் தர்ஷன ஹெட்டியாரச்சி நியமிக்கப்பட்டிருப்பதுடன், இது ஜனாதிபதியின் நிர்வாகத்தின் கீழ் இயங்கும்.

இந்த பிரிவுக்கு விஷேட பயிற்சி பெற்ற இராணுவம், விமானப்படை. கடற்படை ஆகிய துறைகளை சார்ந்த 100 பிரதிநிதிகள்  இணைத்துக் கொள்ளப்படவிருப்பதாக மேஜர் ஜெனரல் தர்ஷன ஹெட்டியாரச்சி கூறியுள்ளார். இது சம்பந்தமான வர்த்தமானி அறிவித்தல் விரைவில் வௌியிடப்படவுள்ளது.
Related News