සිංහල
English
Contact
Friday 22nd January 2021    
துப்பாக்கிச் சூட்டில் சிறைக் கைதி மரணம்!- பொலிஸார் கூறுகின்றனர் « Lanka Views

துப்பாக்கிச் சூட்டில் சிறைக் கைதி மரணம்!- பொலிஸார் கூறுகின்றனர்(6.50)மஹர சிறைச்சாலையில் நடந்த துப்பாக்கிச் சூட்டில் கைதியொருவர் உயிரிழந்ததாக பொலிஸ் உத்தியோகபூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. என்றாலும், துப்பாக்கியால் சுடும் சத்தம் தொடர்ந்து கேட்பதாக பிரதேசவாசிகள் கூறுகின்றனர்.

விசேட அதிரடிப்படை மஹர சிறைச்சாலைக்கு

(6.40) மஹர சிறைச்சாலையில் சூட்டுச் சத்தம் கேட்ட கையோடு வன்முறைச் சம்பவமொன்று நடப்பதாக பிரதேசவாசிகள் கூறுகின்றனர். என்றாலும் நிலைமையை கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டுவர விசேட அதிரடிப்படை ஈடுபடுத்தப்பட்டிருப்பதாக பொலிஸார் கூறுகின்றனர்.

இதற்கு முன்பு வெலிகடை சிறைச்சாலையிலும், அனுராதபுரம் சிறைச்சாலையிலும் இப்படியானதொரு சம்பவத்தை பயன்படுத்தி விசேட அதிரடிப் படையின் தலையீட்டினால் சிறைக்கைதிகள் படுகொலை சம்பந்தமாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன. சிறைக் கைதிகள் எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் போது அதனை கட்டுப்படுத்துவதற்கு சிறைக் காவலர்களை பயன்படுத்துவதற்குப் பதிலாக விசேட அதிரடிப் படை போன்ற அடக்கு முறை நிலைமைகளின் முன்பாக தலையீடு செய்வதற்காக ஆயுதப் படையினரை ஈடுபடுத்துவது தொடர்பில் விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன.

 
Related News