සිංහල
English
Contact
Monday 21st September 2020    
தூதரக அதிகாரிகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த உழைப்பாளிகள் மீது கண்ணீர்ப் புகை பிரயோகம்! « Lanka Views

தூதரக அதிகாரிகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த உழைப்பாளிகள் மீது கண்ணீர்ப் புகை பிரயோகம்!கொரோன தொற்று நோய் நிலைமை காரணமாக தொழில் இழந்த ஜோர்தானின் அல்காரன் கமல்வெகா  கைத்தொழில் நகரில் சிக்கியிருக்கும் இலங்கை உழைப்பாளிகளுக்கும், ஜோர்தானில் இலங்கை தூதரக அதிகாரிகளுக்குமிடையே ஏற்பட்ட குழப்ப நிலையை கட்டுப்படுத்துவதற்காக உழைப்பாளர்கள் மீது நேற்று (27) ஜோர்தான் பொலிஸார் கண்ணீர்ப் பிரயோகம் மேற்கொண்டதாக அங்கிருந்து வரும் செய்திகள் கூறுகின்றன.

இலங்கை தூதரகத்தின் சில அதிகாரிகள் தொழிலார்களுடன் பேசுவதற்காக அங்கு சென்ற வேளையில், பிரச்சினைக்கு சரியான தீர்வு இல்லையெனக் கூறி 340க்கும் மேற்பட்ட உழைப்பாளிகள் அதிகாரிகளை சுற்றி வளைத்து எதிர்ப்பை தெரிவித்துள்ளதாக ஜோர்தானுக்கான இலங்கை தூதரகம் கூறுகிறது.

அவ்விடத்திற்கு வந்த தூதரக அதிகாரியை வெளியேறாமல் தடுக்க முயன்ற போது ஏற்பட்ட அமைதியின்மையை கட்டுப்படுத்த வரவழைக்கப்பட்ட அந்நாட்டு பொலிஸார் நிலைமைய கட்டுக்குள் கொண்டு வர கண்ணீர்ப் புகை பிரயோகம் மேற்கொண்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

கொரோனா தொற்று நிலை காரணமாக தொழில் இழந்து சில மாதங்கள் சென்ற நிலையிலும் தாய்நாட்டுக்கு திரும்பிச் செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், தாம் பல்வேறு இன்னல்களுக்கு முகம் கொடுப்பதாகவும் இலங்கையிலுள்ள அதிகாரிகள்  அம்மானிலுள்ள இலங்கை தூதரகத்திற்கு அறிவித்துள்ளனர். அதன்படி தூதரகத்தின்  மூன்று அதிகாரிகள் உழைப்பாளிகள் இருக்கும் இடத்திற்குச் சென்று பேசும் போதே இந்த கொந்தளிப்பான நிலை தூதரக உயரதிகாரிகள் கூறுகின்றனர்.

ஐந்து மாதங்ளாக தமக்கு முறையாக சம்பளம் கிடைக்கவில்லை எனவும்> ஒரு நாளைக்கு இரு வேளை உணவு மாத்திரம் கிடைப்பதாகவும் கூறும்  உழைப்பாளிகள் கூடிய விரைவில் தங்களை நாட்டுக்கு அழைத்துக் கொள்ளுமாறு அரசாங்கத்தை கேட்டுள்ளனர்.

 

 

.

 

 

 
Related News