සිංහල
English
Contact
Saturday 8th August 2020    
தேர்தலுக்காக என்ன கூறினாலும் MCC ஒப்பந்தம் ஒப்பமிட நேரிடும்1 « Lanka Views

தேர்தலுக்காக என்ன கூறினாலும் MCC ஒப்பந்தம் ஒப்பமிட நேரிடும்1தேர்தல் மேடைகளில் என்னதான் கூறினாலும் ‘மிலேனியம் செலேன்ஜ் கோப்பரேஷன்’  MCC ஒப்பந்தத்தில் ஒப்பமிட நேரிடுமென மத்திய வங்கியின் முன்னாள் பிரதித் தலைவர் டப்.ஏ.விஜேவர்தன கூறுகிறார்.

MCC ஒப்பந்தம் சம்பந்தமாக பிபிசி சிங்கள சேவைக்கு வழங்கிய செவ்வியில் கருத்து தெரிவித்த மத்திய வங்கியின் முன்னாள் பிரதித் தலைவர் விஜேவர்தன பொருளாதார நிபுணர் என்ற வகையில் மேற்படி ஒப்பந்தத்தில் ஒப்பமிடுவது இலங்கைக்கு நன்மையளிக்கக் கூடியதாக இருக்குமென்றார்.

” இப்போது இலங்கைக்கு ஒவ்வொரு டொலரும் முக்கயமாகும். எனவே இதில் ஒப்பமிடுவது நல்லது. தேர்தல்களில் யார் எதைக் கூறினாலும் வென்றதன் பின்பு அவர்கள் இதைத் தான் செய்வார்கள். முந்தைய அரசாங்கமும் இதைத்தான் செய்தது”.

பொருளாதார ரீதியில் ஏற்கனவே நெருக்கடியில் சிக்கியிருக்கும் இலங்கையின் பொருளாதாரத்தை நடாத்திச் செல்வதற்காக ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்தையும் பயன்படுத்த அரசாங்கத்திற்கு நேரிடுமெனக் கூறிய மத்திய வங்கியின் முன்னால் பிரதித் தலைவர் , கிடைக்கவிருக்கும் 480 மில்லியன் டொலரை கைவிட அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்காதென தான் நம்புவதாகவும் கூறினார்ட.

தற்போதைய அரசாங்கத்தின் பல்வேறு பேச்சாளர்கள் எதிர்க் கட்சியில் இருக்கும்போது MCC ஒப்பந்தத்தை கடுமையாக விமர்சித்தாலும் அரசாங்க அதிகாரத்தை பெற்றுக் கொண்டதன் பின்னர், அவ்வாறான ஒப்பந்தங்களை இலாபம் கிடைக்கும் விதத்தில் பயன்படுத்தப் போவதாகக் கூறினர்.

விசேடமாக ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ வேட்பாளர் என்ற வகையில்  தேர்தல் பரப்புரையின்போது MCC ஒப்பந்தம் சம்பந்தமாக விமர்சிக்காதிருப்பதில் கவனமாக இருந்தார். இது சம்பந்தமாக இதுவரை எந்தக் கருத்தையும் அவர் தெரிவிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Related News